Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 83-88


KRITIČNA TEMPERATURA SPREGNUTOG STUBA U ZAVISNOSTI OD NJEGOVE VITKOSTI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.07
UDK: 624.042.5.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Pejović, Radenko; Knežević, Petar
 
 Rezime:
 Stabilnost stuba, u uslovima požara, zavisi od više parametara:tipa i dimenzija preseka, visine stuba, veličine opterećenja, svojstava elemenata u preseku, uslova pridržaja krajeva stuba i.t.d. Za normalne uslove eksploatacije, relativno jednostavno se može proračunati kritična sila izvijanja stuba. Povećanjem temperature menjaju se mehaničke karakteristike materijala sa čime dolazi do smanjenja nosivosti stuba. Takođe, pri zagrevanju, dolazi do pojave ekspanzije stuba u svim pravcima. Ova termička pojava će izazvati dodatna naprezanja u stubu, u zavisnosti od stepena pridržanosti krajeva stuba (izduženje i rotacija krajeva stuba). U radu je analiziran uticaj temperature na pojavu kritičnih sila izvijanja stuba. Poznavanje kritične temperature izvijanja pomaže u pravilnom projektovanju spregnutih stubova, odnosno njihove stabilnosti na izvijanje pri zagrevanju. Kako su eksperimenti ovog tipa vrlo skupi, u svetu se danas sve više koriste verifikovane numeričke metode za rešavanje problema. U tekstu je prezentovan primer određivanja kritične temperature i granične sile izvijanja za spregnuti stub sa delimično ubetoniranim čeličnim profilom,pomoću softvera SAFIR.
 
 Ključne reči:
 Spregnuti stub, požar, kritična temperatura, izvijanje