Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 27, 2015.god., str. 99-113


NEKI ASPEKTI TEHNIČKIH MODELA U SISTEMU UPRAVLJANJA MOSTOVIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.09
UDK: 681.5:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grković, Slobodan; Kukaras, Danijel; Đukić, Jelena
 
 Rezime:
 Sistem upravljanja mostovima(engl. Bridge Management System (BMS)) je racionalan i sistematičan pristup organizovanja i obavljanja svih aktivnosti vezanih za održavanje mostova. Glavni ciljBMS je pomoć vlasniku u donošenju optimalne odluke o dodeli svog raspoloživog budžeta za potrebe održavanja mosta, ili grupe mostova, na osnovu procene troškove životnog ciklusa(engl. Life-Cycle Cost (LCC)). StrukturaBMS se zasniva na oceni stanja i Bazi Podataka o Mostovima(BPoM), modelu za predviđanje budućeg stanja mosta(engl. Deterioration model (DM)), modelu troškova za procenu troškova i modelu optimalizacije za izbor najracionalnije strategije održavanja. Povezivanje ocene stanja mosta iDM sa troškovima održavanja, u okviruBMS, je veoma važno. Predviđanje budućeg inteziteta i brzine degradacije mosta zavisi od niza faktora i posledica je više istovremenih i simultanih dejstava i deterioracionih procesa(DP), koje treba integrisati uDMs. DMs se najčešće zasnivaju na modeliranju fizikalnih i hemijskih dejstava i procesa, ili na statističkoj obradi velikog broja podataka o stanju postojećih mostova, zatim modelima veštačke inteligencije i dr. Stohastički modeli zasnovani na Markovljevim procesima se primenjuju u okviru savremenijih BMS. Zbog društveno ekonomskih prilika i nedostatka finansijskih sredstava, poslednjih dvadesetak godina u R Srbiji(RS) se u održavanje mostova manje ulaže, a razvoj BPoM je bio u zastoju. U radu se razmatraju neki aspekti tehničkih modela uBMS, sa naglaskom naDMs, razvoj BPoM i održavanje mostova u R Srbiji, i savremeniji BMS, sa upućivanjem na literaturu.
 
 Ključne reči:
 Mostovi, Sistemi upravljanja mostovima, Ocena stanja, Baza podataka, Modeli deterioracije, Održavanje