Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42
 
DOI:10.14415/zbornikGFS42
ISSN:0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Милан ТРИФКОВИЋ, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Милан ТРИФКОВИЋ
Уредник:Проф. др Вукан ОГРИЗОВИЋ
Лектор за енглески:Проф. др Сања КРИМЕР – ГАБОРОВИЋ
Техничка обрада:Проф. др Вукан ОГРИЗОВИЋ, доц. др Смиља БУРСАЋ
Година издања:2022.
Тираж:100
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ И АПИ 650
DOI:10.14415/JFCE-881
UDK:621.642:624.014.044
Бешевић, Мирослав; Павић, Милица
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 9-24
УПОРЕДНО ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ФАСАДЕ ПРЕМА ЕВРОКОДУ И СТАРИМ СТАНДАРДИМА
DOI:10.14415/JFCE-885
UDK:624.042.41
Бурсаћ, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 25-46
ВЕЗА НАПОН-ДИЛАТАЦИЈА ЗА ЛАКОАГРЕГАТНЕ БЕТОНЕ АРМИРАНЕ ВЛАКНИМА - ПРЕГЛЕД
DOI:10.14415/JFCE-886
UDK:666.972.1:620.17
Перчић, Ивана; Голеш, Даница; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 47-60
САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РИБНИЦЕ
DOI:10.14415/JFCE-882
UDK:624.21.059.2/.3
Бешевић, Мирослав; Павић, Милица
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 61-70
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ГЕОДЕТСКИХ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКОМ И GNSS МЕТОДОМ
DOI:10.14415/JFCE-888
UDK:519.21/.24:528.7
Бојовић, Богдан; Госпавић, Загорка; Таталовић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 71-81
ГЕОДЕТСКО ПРАЋЕЊЕ КЛИЗИШТА УПОТРЕБОМ МЕМС АКЦЕЛЕРОМЕТРА КАО АКТИВАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ПОКРЕТАЊА КЛИЗИШТА
DOI:10.14415/JFCE-887
UDK:528.3:624.131.542
Муцић, Мирослав; Миљковић, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022. год., стр. 82-107