Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 82-107


ГЕОДЕТСКО ПРАЋЕЊЕ КЛИЗИШТА УПОТРЕБОМ МЕМС АКЦЕЛЕРОМЕТРА КАО АКТИВАЦИОНОГ ЕЛЕМЕНТА ПОКРЕТАЊА КЛИЗИШТА
 
DOI: 10.14415/JFCE-887
UDK: 528.3:624.131.542
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Муцић, Мирослав; Миљковић, Стефан
 
 Резиме:
 Појава клизишта представља природну непогоду. Самим тим, долази до потребе праћења клизишта. Обрадиће се један предлог пројекта мониторинга клизишта. На самом почетку читалац ће се упознати са самом терминологијом и разлозима зашто је битан мониторинг клизишта, као и историјом и еволуцијом система за мониторинг клзишта. Затим у теоријском делу описаће се главне теоријске основе за израду оваквих система и укратко описати изабране инструменте, сензоре и софтверска решења која се могу користити за овакав један пројекат. Као једна од главних компонети оваквог система јесте геодетска мрежа за мониторинг клизишта, где ће се приказати основни елементи који чине један пројекат геодетске мреже за мониторинг, а то су облик мреже, критеријуми за израду и квалитет геодетске мреже, број и распоред тачака у мрежи, методе за изравнање и претходну оцену тачности мреже, принципи рада акцелерометара на базираних на МЕМС технологији, тоталне станице и контролног центра. Приказан је предлог система за праћење клизишта на излазним порталима тунела у Чортановцима, на делу брзе пруге Стара Пазова – Нови Сад, где би за потребе таквог једног пројекта била пројектована геодетска мрежа за мониторинг. Предложен је план опажања и претходна оцена тачности, као и избор врста белега којим би се те тачке стабилизовале на терену. Описан је и приказан план опажања за нулту и контролне епохе, као и резултати претходне оцене тачности. Наведени и описани су и типови инструмената и сензора који треба да се користе. Закључак ће показати да развој технологија омогућава да сада са мање средстава можемо урадити пројекте мониторинга који задовољавају тражене критеријуме тачности.
 
 Кључне речи:
 Клизиште, Мониторинг, MEMS – акцелерометри.