Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 82-107


GEODETSKO PRAĆENJE KLIZIŠTA UPOTREBOM MEMS AKCELEROMETRA KAO AKTIVACIONOG ELEMENTA POKRETANJA KLIZIŠTA
 
DOI: 10.14415/JFCE-887
UDK: 528.3:624.131.542
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mucić, Miroslav; Miljković, Stefan
 
 Rezime:
 Pojava klizišta predstavlja prirodnu nepogodu. Samim tim, dolazi do potrebe praćenja klizišta. Obradiće se jedan predlog projekta monitoringa klizišta. Na samom početku čitalac će se upoznati sa samom terminologijom i razlozima zašto je bitan monitoring klizišta, kao i istorijom i evolucijom sistema za monitoring klzišta. Zatim u teorijskom delu opisaće se glavne teorijske osnove za izradu ovakvih sistema i ukratko opisati izabrane instrumente, senzore i softverska rešenja koja se mogu koristiti za ovakav jedan projekat. Kao jedna od glavnih komponeti ovakvog sistema jeste geodetska mreža za monitoring klizišta, gde će se prikazati osnovni elementi koji čine jedan projekat geodetske mreže za monitoring, a to su oblik mreže, kriterijumi za izradu i kvalitet geodetske mreže, broj i raspored tačaka u mreži, metode za izravnanje i prethodnu ocenu tačnosti mreže, principi rada akcelerometara na baziranih na MEMS tehnologiji, totalne stanice i kontrolnog centra. Prikazan je predlog sistema za praćenje klizišta na izlaznim portalima tunela u Čortanovcima, na delu brze pruge Stara Pazova – Novi Sad, gde bi za potrebe takvog jednog projekta bila projektovana geodetska mreža za monitoring. Predložen je plan opažanja i prethodna ocena tačnosti, kao i izbor vrsta belega kojim bi se te tačke stabilizovale na terenu. Opisan je i prikazan plan opažanja za nultu i kontrolne epohe, kao i rezultati prethodne ocene tačnosti. Navedeni i opisani su i tipovi instrumenata i senzora koji treba da se koriste. Zaključak će pokazati da razvoj tehnologija omogućava da sada sa manje sredstava možemo uraditi projekte monitoringa koji zadovoljavaju tražene kriterijume tačnosti.
 
 Ključne reči:
 Klizište, Monitoring, MEMS – akcelerometri.