Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 71-81


СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ГЕОДЕТСКИХ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКОМ И GNSS МЕТОДОМ
 
DOI: 10.14415/JFCE-888
UDK: 519.21/.24:528.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бојовић, Богдан; Госпавић, Загорка; Таталовић, Јелена
 
 Резиме:
 У савременим геодетским радовима честа је употреба података добијених различитим геодетским технологијама. Бројна истраживања тачности фотограметријских метода указују на потребу да се овој области посвети пажња. У овом раду аутори су приказали резултате истраживања тачности координата добијених аерофотограметријском методом на примеру мерења у области индустријске зоне у Пожеги. Истраживачки узорак представљале су разлике координата добијене аерофотограметријском и ГНСС методом на 30 контролних тачака. Истраживање је извршено применом статистичких метода које се стандардно користе у геодезији. Добијени резултати указују на оправданост оваквих истраживања и на релативно малим узорцима. Добијена тачност је реда величине једног центиметра што се може сматрати веома добрим резултатом у односу на истраживања приказана у савременој литератури.
 
 Кључне речи:
 Нормална расподела, Тестирање хипотеза, Корелација, ГНСС, Аерофотограметрија, Терестричке геодетске методе