Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 61-70


САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РИБНИЦЕ
 
DOI: 10.14415/JFCE-882
UDK: 624.21.059.2/.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Павић, Милица
 
 Резиме:
 У раду је приказан пројекат санације моста преко реке Рибнице, на основу увида на лицу места и доступне техничке документације о стању моста. Постојећи мост је друмски, армирано-бетонски са главним челичним носачима IPE 180. Постојећи гредни мост је распона 2 m x 6,5 m. Анализирана су два варијантна решења санације постојећег моста. Прво решење обухвата уклањање постојеће АБ плоче и израду нове, уз санацију постојећих челичних носача у складу са новим утицајима од оптерећења. Друго решење обухвата уклањање постојеће АБ плоче, демонтажу постојећих челичних профила, уз израду нове армирано-бетонске плоче. Пројектним задатком је захтевано да се утицаји на мост узимају за возило V300. Статички прорачун је урађен у програму Radimpex Tower 8.4.
 
 Кључне речи:
 мост, армирани-бетон, челични профили, санација, возило V300