Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 42, 2022.год., стр. 47-60


ВЕЗА НАПОН-ДИЛАТАЦИЈА ЗА ЛАКОАГРЕГАТНЕ БЕТОНЕ АРМИРАНЕ ВЛАКНИМА - ПРЕГЛЕД
 
DOI: 10.14415/JFCE-886
UDK: 666.972.1:620.17
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Перчић, Ивана; Голеш, Даница; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 Недовољна заступљеност лакоагрегатних бетона армираних влакнима у техничкој регулативи је један од основних ограничавајућих фактора њихове шире примене, упркос бројним предностима које овај материјал има у односу на бетоне нормалне тежине. У раду су, на основу прегледа доступне литературе и важеће техничке регулативе, приказани постојећи предлози веза напон-дилатација при притиску и затезању за бетоне армиране влакнима, са посебним освртом на њихову применљивост на лакоагрегатне бетоне.
 
 Кључне речи:
 Лакоагрегатни бетон армиран влакнима, конститутивне везе, фактор оријентације