Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 47-60


VEZA NAPON-DILATACIJA ZA LAKOAGREGATNE BETONE ARMIRANE VLAKNIMA - PREGLED
 
DOI: 10.14415/JFCE-886
UDK: 666.972.1:620.17
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Perčić, Ivana; Goleš, Danica; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 Nedovoljna zastupljenost lakoagregatnih betona armiranih vlaknima u tehničkoj regulativi je jedan od osnovnih ograničavajućih faktora njihove šire primene, uprkos brojnim prednostima koje ovaj materijal ima u odnosu na betone normalne težine. U radu su, na osnovu pregleda dostupne literature i važeće tehničke regulative, prikazani postojeći predlozi veza napon-dilatacija pri pritisku i zatezanju za betone armirane vlaknima, sa posebnim osvrtom na njihovu primenljivost na lakoagregatne betone.
 
 Ključne reči:
 Lakoagregatni beton armiran vlaknima, konstitutivne veze, faktor orijentacije