Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 61-70


SANACIJA MOSTA PREKO REKE RIBNICE
 
DOI: 10.14415/JFCE-882
UDK: 624.21.059.2/.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav; Pavić, Milica
 
 Rezime:
 U radu je prikazan projekat sanacije mosta preko reke Ribnice, na osnovu uvida na licu mesta i dostupne tehničke dokumentacije o stanju mosta. Postojeći most je drumski, armirano-betonski sa glavnim čeličnim nosačima IPE 180. Postojeći gredni most je raspona 2 m x 6,5 m. Analizirana su dva varijantna rešenja sanacije postojećeg mosta. Prvo rešenje obuhvata uklanjanje postojeće AB ploče i izradu nove, uz sanaciju postojećih čeličnih nosača u skladu sa novim uticajima od opterećenja. Drugo rešenje obuhvata uklanjanje postojeće AB ploče, demontažu postojećih čeličnih profila, uz izradu nove armirano-betonske ploče. Projektnim zadatkom je zahtevano da se uticaji na most uzimaju za vozilo V300. Statički proračun je urađen u programu Radimpex Tower 8.4.
 
 Ključne reči:
 most, armirani-beton, čelični profili, sanacija, vozilo V300