Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42
 
DOI:10.14415/zbornikGFS42
ISSN:0352-6852
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Milan TRIFKOVIĆ, dekan
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Milan TRIFKOVIĆ
Urednik:Prof. dr Vukan OGRIZOVIĆ
Lektor za engleski:Prof. dr Sanja KRIMER – GABOROVIĆ
Tehnička obrada:Prof. dr Vukan OGRIZOVIĆ, doc. dr Smilja BURSAĆ
Godina izdanja:2022.
Tiraž:100
Štampa:Birografika MB, Subotica


 SADRŽAJ:
ANALIZA I PRORAČUN ČELIČNOG REZERVOARA PREMA EVROKODU I API 650
DOI:10.14415/JFCE-881
UDK:621.642:624.014.044
Bešević, Miroslav; Pavić, Milica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 9-24
UPOREDNO DIMENZIONISANJE STRUKTURALNE FASADE PREMA EVROKODU I STARIM STANDARDIMA
DOI:10.14415/JFCE-885
UDK:624.042.41
Bursać, Milan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 25-46
VEZA NAPON-DILATACIJA ZA LAKOAGREGATNE BETONE ARMIRANE VLAKNIMA - PREGLED
DOI:10.14415/JFCE-886
UDK:666.972.1:620.17
Perčić, Ivana; Goleš, Danica; Čeh, Arpad
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 47-60
SANACIJA MOSTA PREKO REKE RIBNICE
DOI:10.14415/JFCE-882
UDK:624.21.059.2/.3
Bešević, Miroslav; Pavić, Milica
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 61-70
STATISTIČKA ANALIZA GEODETSKIH PODATAKA DOBIJENIH AEROFOTOGRAMETRIJSKOM I GNSS METODOM
DOI:10.14415/JFCE-888
UDK:519.21/.24:528.7
Bojović, Bogdan; Gospavić, Zagorka; Tatalović, Jelena
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 71-81
GEODETSKO PRAĆENJE KLIZIŠTA UPOTREBOM MEMS AKCELEROMETRA KAO AKTIVACIONOG ELEMENTA POKRETANJA KLIZIŠTA
DOI:10.14415/JFCE-887
UDK:528.3:624.131.542
Mucić, Miroslav; Miljković, Stefan
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022. god., str. 82-107