”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Технике геодетских мерења

Технике геодетских мерења

Предавања: Проф. Јелена Гучевић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема

Циљ предмета

После завршеног курса студент треба да у потпуности стекне опште знање и способност употребе геодетских инструмената (мерила угла, дужине и висинске разлике).

Исход предмета

Као резултат очекује се да студент буде припремљен за самостални рад и употребу постојећих геодетских мерила, да буде у могућности да успешно прати и примењује принципе нових технологија.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета и облицима извођења наставе. Метрологија. Појам мерења и мерне јединице. Oпажања и грешке.
2. недеља
Дефинисање: хоризонтални правац, вертикални угао, зенитно одстојање. Теодолит и делови теодолита.
3. недеља
Читање поделе лимба. Испитивање и ректификација теодолита. Центрисање теодолита.
4. недеља
Проста и гирусна метода мерења хоризонталних праваца, вертикалних углова/зенитних одстојања.
5. недеља
Дужина. Мерење дужина оптичким даљиномером (Рајхенбахов даљиномер и ауторедукциони тахиметри). Мерење дужина пантљиком. Поправке мерене дужине пантљиком. Геометријске поправке косо мерене дужине.
6. недеља
Тоталнa станицa. Испитивање и ректификација услова за мерење хоризонталних праваца и вертикалних углова/зенитних одстојања.
7. недеља
Испитивање и ректификација даљиномера. Рачунске операције на тоталној станици.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Одређивање висинских разлика. Тригонометријски нивелман и рачунање висинских разлика тригонометријским нивелманом. Геометријски нивелман. Нивелири, испитивање и ректификација нивелира.
10. недеља
Прибор за нивелање. Репери и нивелмански влак. Поступак нивелања и начин везивања нивелмана за репер.
11. недеља
Поступак нивелања код техничког нивелмана и техничког нивелмана повећане тачности.
12. недеља
Извори грешака у геометријском нивелману.
13. недеља
Детаљни нивелман: површи расутих тачака, по правцима, нивелман правилних фигура и нивелман линија.
14. недеља
Нивелотахиметрија.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава: Вежбе.

Вежбе се одржавају у учионици и на терену. Прате методолошке целине садржане у теоријском делу. Студенти се деле у две групе. Рачунске вежбе се раде у учионици током часова вежби.

Литература

  1. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  2. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.
  3. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Елаборат
10
Колоквијуми
40
Писмени испит
(40)
Завршни испит
Поена
Практичан рад за инструментима
50
Усмени испит
Scroll to Top