Докторске студије

Круна образовања

Трећи степен студија – докторске академске студије, за стицање звања доктор наука грађевинарства (180 ЕСПБ) изводи се на докторским студијама, које трају 3 године. Студенти који заврше докторске студије имају укупно 480 ЕСПБ бодова.

Докторске академске студије „Грађевинарство“ трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. Од укупног броја од 180 ЕСПБ бодова 75 ЕСПБ се стиче полагањем испита из 1 обавезног и 9 изборних наставних предмета, 45 ЕСПБ на основу резултата рада и одговарајуће провере напретка (урађени задаци, урађени и одбрањени семестрални радови, резултати испита, односно објављени резултати истраживачког рада) из понуђених области студијског истраживачког рада, а 60 ЕСПБ израдом и одбраном докторске дисертације. Докторске студије не могу трајати дуже од 10 година.

Структура студијског програма обезбеђује да сума бодова изборних предмета и студијског истраживачког рада износи 112.5, односно 62.5% укупне суме ЕСПБ бодова на програму (180).

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета и области студијског истраживачког рада које ће полагати односно изучавати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области (теме) своје докторске дисертације. Изборни предмети и оласти студијског истраживачког рада се бирају из понуђених група на самом студијском програму.

Студије на докторским студијама се организују кроз наставу, научни рад, израду и одбрану докторске дисертације. Настава из наставних предмета (обавезних или изборних) изводи се као групна или индивидуална (менторска). Групна настава изводи се уколико на једном предмету има пет или више студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера) предмета. Одлуку о врсти наставе и изборним предметима који ће се организовати доноси Руководилац докторских студија уз сагласност комисије за квалитет студијског програма.

Погледајте књигу предмета

Погледајте правила докторских студија

Преузмите потребне обрасце

Scroll to Top