Правилници

Упутства

План родне равноправности на Грађевинском факултету Суботица
(Преузмите документ)

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност
(Преузмите документ)

Статут Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Сагласност Савета Универзитета у Новом Саду на Одлуку о изменама и допунама Статута Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Статут Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Сагласност Савета Универзитета у Новом Саду на Одлуку о изменама и допунама Статута Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

План примена мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
(Преузмите документ)

Стратегија обезбеђења квалитета
(Преузмите документ)

Упутство са обрасцима за обављање стручне праксе
(Преузмите архиву)

Правилник о раду Грађевинског факултета у Суботици
(Преузмите документ)

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Грађевинском факултету Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Грађевинском факултету Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о приступном предавању
(Преузмите документ)

Правилник о ужим научним областима на Грађевинском факултету Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о поступку одлучивања о предлогу за продужење радног односа редовним професорима Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Правила докторских студија
(Преузмите документ)

Обрасци за докторске студије
(Преузмите архиву)

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга
(Преузмите документ)

Правилник о начину стицања звања истраживача са високом стручном спремом
(Преузмите документ)

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама на Грађевинском факултету Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
(Преузмите документ)

Правилник о трансферу знања и сарадњи са привредом
(Преузмите документ)

Правилник о понашању запослених
(Преузмите документ)

Правилник о организацији и систематизацији послова
(Преузмите документ)

Пословник о раду Наставно научног већа Грађевинског факултета Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – Демонстратора
(Преузмите документ)

Правилник о научноистраживачкој и уметничкоистраживачкој делатности
(Преузмите документ)

Правилник о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима руководи или на којима учествује Грађевински факултет Суботица
(Преузмите документ)

Правилник о вредновању
(Преузмите документ)

Правилник о обезбеђењу квалитета рада
(Преузмите документ)

Извод из правилника о раду библиотеке
(Преузмите документ)

Правилник о заштити података о личности
(Преузмите документ)

Scroll to Top