”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стручна пракса из премера

Стручна пракса из премера

Практична настава: Проф. Јелена Гучевић
Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Испуњене предиспитне обавезе из предмета Технике геодетских мерења и Геодетски премер 1.

Циљ предмета

После завршеног курса студент треба у потпуности да стекне опште знање и способност реализације геодетског премера уз примену геодетских инструмената

Исход предмета

Студент ће бити припремљен за самостални и за тимски рад, да буде у могућности да успешно реализује премер уз поштовање стручних начела геодетске струке.

Садржај предмета

Теоријска настава

Нема. (Теоријске основе се слушају у предметима Геодетски премер 1 и 2 и Технике геодетских мерења).

Практична настава

Обухвата формирање полигонске мреже (рекогносцирање и стабилизација) за реализацију премера. Мерење углова, дужина и висинских разлика у оквиру стабилизоване мреже. Формирање скица детаља. Снимање детаља поларном методом, применом тоталних станица и пратећег прибора. Обраду података снимања детаља и формирање техничког извештаја.
Настава се изводи на унапред припремљеном полигону уз присуство наставника и сарадника.

Литература

  1. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010.
  2. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  3. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.

Методе извођења наставе

Вежбе у групама од 5 студената, консултације,

Број часова активне наставе

Други облици наставе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност студента
20
Технички извештај
40
Завршни испит
Поена
Усмени испит
40
Scroll to Top