”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Статика конструкција 1

Статика конструкција 1

Предавања: Проф. Илија М. Миличић
Вежбе: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Отпорност материјала 1 и 2

Циљ предмета

Теоријске основе и неопходна знања из области статике конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене. Основне једначине техничке теорије савијања штапа (1. део).
2. недеља
Основне једначине техничке теорије савијања штапа (2. део).
3. недеља
Основне непознате и основне једначине равних линијских носача и њихова класификација (1. део).
4. недеља
Основне непознате и основне једначине равних линијских носача и њихова класификација (2. део).
5. недеља
Покретно оптерећење. Утицајне линије и њихова примена.
6. недеља
Носачи који се састоје од једне круте плоче. Проста греда, конзола, греда са препустима. (1. део).
7. недеља
Носачи који се састоје од једне круте плоче. Проста греда, конзола, греда са препустима (2. део).
8. недеља
Носачи који се састоје од две и више кинематички крутих плоча. (1. део).
9. недеља
Носачи који се састоје од две и више кинематички крутих плоча. (2. део).
10. недеља
Решеткасти носачи. Метода чворова. Максвел – Кремонин план сила. Метода пресека. Аналитички изрази за силе у штаповима (1. део).
11. недеља
Аналитички изрази за силе у штаповима (2. део). Утицајне линије за силе у штаповима решеткастих носача – статичка метода.
12. недеља
Веза могућег равнотежног стања и могућег стања деформација. Теореме о узајамности.
13. недеља
Деформација статички одређених носача. Одређивање генералисаних сила и генералисаних померања. Утицајне линије за померања.
14. недеља
Дијаграми померања статички одређених носача. Статичко – кинематичка аналогија штапа. Статичко – кинематичка аналогија носача.
15. недеља
Предиспитни тест.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Ђурић: Статика конструкција, Грађевинска књига, Београд 1979.
  2. М. Ђурић, Д. Николић: Статика консрукција – утицај покретног оптерећења, Научна књига,
    Београд, 1990.
  3. Љ. Влајић: Статика конструкција 1 – скрипта.
  4. Д. Николић: Статика конструкција – збирка решених испитних задатака, Научна књига, Београд,
    1986.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, колоквијум, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
10
Предиспитни тест
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top