”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Реологија бетона

Реологија бетона

Предавања: Проф. Даница Ј. Голеш
Проф. Милан Д. Кекановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Формирање модела веза напона и деформација за реалне материјале у различитим условима средина и оптерећивања конструкција. Анализа сигурности конструкција при пластификацији материјала.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у реологију материјала.
2. недеља
Реологија материјала и понашање конструкција.
3. недеља
Услови пластичности за реалне материјале.
4. недеља
Везе напон – дилатација за идеализоване материјале.
5. недеља
Реолошки модели за реалне материје.
6. недеља
Модели за младе и старе бетона.
7. недеља
Реолошки модели заполимере и метале.
8. недеља
Теорије вискоеластичног понашања бетона.
9. недеља
Модели пластичног понашања материјала.
10. недеља
Опште везе напона и дефомација.
11. недеља
Метода механизама за пластично понашање конструкција.
12. недеља
Увод у друге поступке анализа пластичног понашања конструкција.
13. недеља
Методе анализе конструкција за пластичном материјлима са ојачањем.
14. недеља
Примена МКЕ.
15. недеља
Метода линија лома за плоче и зидове.

Практична настава

Прати ток теоријске наставе.

Литература

  1. Бареш: Прорачун плоча и зидних платана према граничној носивости, Грађевинска књига, 1972.
  2. В., Михаиловић: Спрегнуте и преднапрегнуте конструкције, Научна књига и Грађевински факултет у Суботици, 1989.
  3. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција, Студеент, Нови сад, 1994.
  4. А. Рзаницин: Теорија пузења материјала, Грађевинска књига, Београд, 1974.

Методе извођења наставе

Израда семинарског рада и његова одбрана или испит са писменим и усменим делом.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top