”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Путеви

Путеви

Наставник: Проф. Игор Јокановић
Вежбе: Асистент Милица Павић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе саобраћајница; Саобраћајнице и простор

Циљ предмета

Стицање неопходног теоријског и практичног знања у области пројектовања ванградских путева. Пројектовање путева се изучава са гледишта саобраћајних, просторних, возно-динамичких, геометријских, естетских, економских и еколошких аспеката, са циљем утврђивања оптималног решења трасе пута.

Исход предмета

Планирање и пројектовање ванградских путева. Провођење геометријских и возно-динамичких анализа.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Пут и саобраћај. Показатељи развоја. Класификација путева.
2. недеља
Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ и ниво услуге. Меродавне брзине. Меродавна возила.
3. недеља
Систем возач-возило-околина. Психофизички чиниоци возача. Кретање возила. Основни параметри кретања. Отпори кретању.
4. недеља
Вучне карактеристике возила. Отпор клизању. Кочење возила. Пут кочења и зауставни пут. Стабилност возила у кривинама.
5. недеља
Попречни профил пута. Саобраћајни и слободан профил. Елементи попречног профила. Коловозни елементи. Елементи трупа пута. Димензионисање коловозног профила. Стандардни попречни профили.
6. недеља
Елементи пројектне геометрије. Ситуациони план. Правци. Кружне кривине. Прелазне кривине. Посебни облици путних кривина. Проширење коловоза у кривини.
7. недеља
Прегледност. Нивелациони план. Нагиб нивелете. Вертикалне кривине. Витоперење коловоза.
8. недеља
Трасирање и обликовање. Принципи вођења траса. Техника трасирања.
9. недеља
Обликовање пута. Јединство пута и околине.
10. недеља
Возно-динамичке анализе (пројектна брзина, време вожње, потрошња горива, додатне саобраћајне траке). Саобраћајне анализе (пропусна моћ и ниво услуге). Геометријске анализе (кривинска карактеристика, оптички ефекти, услови одводњавања).
11. недеља
Раскрснице (површинске раскрснице, денивелисане раскрснице).
12. недеља
Саобраћајно-техничка и сервисна опрема путева.
13. недеља
Методологија и технологија пројектовања путева. Процес и структура пројектовања. Састав и опрема пројекта. Технологија пројектовања.
14. недеља
Вредновање варијантних решења. Принципи вредновања. Циљеви, критеријуми и показатељи вредновања. Економске методе вредновања. Методе вишекритеријумске оптимизације.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Жнидершић, Б., Приручник за обележавање прелазница облика клотоиде правоуглим координатама, Грађевинска књига, Београд, 1966.
  2. Kasper, H., Schurba, W., Lorenz, H., Die Klotoide als Trassierungselement, Ferd. Dummlers Verlag, Bonn, 1968.
  3. Катанић, Ј., Анђус, В., Малетин, М., Пројектовање путева, Грађевинска књига, Београд, 1983.
  4. Анђус, В., Малетин, М., Методологија пројектовања путева, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 1993.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
15
Усмени испит
20
Scroll to Top