”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Отпорност материјала 1

Отпорност материјала 1

Предавања: Проф. Драган Д. Милашиновић
Вежбе: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Математика 1, 2 и Механика 1, 2.

Циљ предмета

Практична сврха познавања механичког понашања чврстих деформабилних материјала и конструкција.

Исход предмета

Основна знања неопходна за препознавање и анализу напонских стања и деформација за еластично тело
на основу којих се може извршити димензионисање елемената. Студент је оспособљен за самостално
решенање проблема из области Отпорности материјала.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Аксијално напрезање у границама еластичности.
2. недеља
Анализа напона.
3. недеља
Анализа деформације.
4. недеља
Теорија греде.
5. недеља
Геометријске карактеристике попречног пресека греде.
6. недеља
Нормални напони у греди изложеној савијању.
7. недеља
Смичући напони при савијању.
8. недеља
Угиб савијене греде
9. недеља
Одређивање угиба и нагиба методом моментне површине.
10. недеља
Несиметричан попречни пресек и појам центра смицања.
11. недеља
Статички неодређени носачи.
12. недеља
Чисто савијање греде у равни која није раван симетрије.
13. недеља
Савијање греде у главним равнима које нису равни симентрије.
14. недеља
Сложено напрезање, савијање са аксијалним напрезањем.
15. недеља
Одређивање неутралне осе, језгро пресека.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађевинска књига, Београд, 1977.
  2. 2. Д. Рајић, Ж. Бојовић: Отпорност материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1994.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top