”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Организација грађења и механизација

Организација грађења и механизација

Предавања: Проф. Љиљана М. Козарић
Вежбе: Асистент Рамона Петров

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Савладавање принципа организације рада, начина планирања и праћења реализације инвестиционих
пројеката применом савремене методологије управљања пројектима. Упознавање са врстама
грађевинских машина, прорачуном капацитета и цене коштања уз њихову оптималну примену.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Принципи и методологија научне организације рада. Класификација радног времена. Услови рада и снабдевања градилишта ресурсима, фазе и методе извођења радова.
2. недеља
Предмер радова. Нормирање рада, припрема производње. Прорачун потребе у ресурсима и анализа цена. Прорачун трајања радова.
3. недеља
Принципи при планирању. Подела планова у грађевинарству. Динамички планови, оптимализација код циклограмског планирања. Мрежно планирање метода МПМ, прорачун критичног пута на мрежи.
4. недеља
Терминирање мрежног плана, динамички планови ресура, методе оцењивања, ревизије и одлучивања, квантитативне методе планирања. Организациона шема градилишта, услови снабдевања градилишта, инсталације, складиштење материјала и опреме, прорачун складишних површина.
5. недеља
Садржај инвестиционог програма и инвестиционо-техничке документације, одобрење за грађење. Инжењеринг и изградња. ХТЗ мере у пројекту организације грађења.
6. недеља
Контрола управљања системом, обрачун и наплата грађевинских радова, технички преглед и примопредаја објеката. Контрола квалитета. Организација и технологија монтажних радова.
7. недеља
Организација и технологија тесарских радова, оплатни системи и скеле. Организација и технологија армирачких, бетонских и земљаних радова.
8. недеља
Класификација и подела грађевинских машина, прорачун учинка, редукциони коефицијенти код прорачуна учинка машина, учинак за радну смену, на дан, месец и годину. Принципи приликом избора грађевинских машина – шири и ужи избор машина.
9. недеља
Услови примене и експлоатација грађевинских машина, организација машинског рада. Евиденција о раду грађевинских машина, прорачун искоришћености механизације. Машине за ископ и откопавање у сувом, машине за ископ и утовар.
10. недеља
Машине за ископ и откопавање под водом. Машине за збијање невезаних материјала и побијање шипова.
11. недеља
Возила за транспорт грађевинског материјала и опреме, возила ван јавних путева, возила градилишног транспорта. Машине за складиштење и дозирање материјала, фабрике за производњу и уграђивање бетона и малтера.
12. недеља
Дизалично транспортне машине.
13. недеља
Откопавање у чврстим стенама и обрада камена. Машине и технологија израде асфалтно-бетонских коловоза.
14. недеља
Приручне машине и средства.
15. недеља
Специјални уређаји, обрада арматуре итд.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Р. Ћулибрк: Организација рада и управљање пројектима у грађевинарству, ГФ Суботица, 2005.
  2. К. Делевић , Ж. Енги: Решени проблеми из организације грађења и грађевинског пословања, НK,
    Београд, 1989.
  3. Б. Трбојевић: Организација грађевинских радова, Грађевинска Књига, Београд, 1988.
  4. Б.Трбојевић: Грађевинске машине, Грађевинска књига , Београд,1989.
  5. Р. Ћулибрк, М. Плавшић: Машине и уређаји у грађевинарству, ГФ Суботица, 2006.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 4
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top