”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Одабрана поглавља науке о материјалима

Одабрана поглавља науке о материјалима

Предавања: Проф. Љиљана М. Козарић
Доц. Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе је упознавање слушалаца са проблемима науке о материјалима-примена фундаменталних и примењених законитости код традиционалних и савремених материјала и технологија. Коришћење законитости грађе материјала за остваривање услова добијања нових материјала. Омогућавање разумевања дубоке повезаности између особина и структуре, као и технологије и структуре материјала. Енергетско и еколошко вредновање појединих материјала. Испитивање материјала са најсавременијим методама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Атомско – молекуларна структура материјала.
2. недеља
Међумолекулске силе и агрегатна стања.
3. недеља
Структура чврстих материјала, кристална грађа материјала.
4. недеља
Физичко – механичке и реолошке карактеристике материјала.
5. недеља
Развој, предност и недостаци традиционалних и нових грађевинских материјала.
6. недеља
Корозија и заштита материјала.
7. недеља
Отпорност и трајност грађевинских материјала.
8. недеља
Правци побољшања својстава постојећих грађевинских материјала.
I Семинарски рад.
9. недеља
Енергетско вредновање грађевинских материјала (Производња, експлоатација, …).
10. недеља
Еколошко вредновање грађевинских материјала.
11. недеља
Материјали за искоришћавање природних обновљивих енергетских ресурса.
12. недеља
Нано-материјали и нано-технологије.
13. недеља
Композитни материјали, материјали на бази карбонских влакана.
14. недеља
Савремене методе испитивања материјала са и без разарајна.
II Семинарски рад.
15. недеља
Правци будућих истраживања и моделирања нових материјала.

Практична настава

Прати ток теоријске наставе.

Литература

  1. Момчило М.Ристић: Основи науке о материјалима, Научна књига, Београд, 1977.
  2. М. Мурављов: Грађевински материјали, Научна књига, Београд, 2000.
  3. М. Мурављов, Грађевински материјали 2, Грађевински факултет, Београд, 1999.
  4. Ј. М. Баженов: Технологија бетона, Висшаја школа, Москва, 1978.
  5. А. М. Невил: Својства бетона, Грађевинска књига, Београд, 1978.
  6. Dr. Balázs György : Építőanyagok és Kémia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
  7. Зборник радова Грађевинског факултета, 16, Суботица, 2007.
  8. Друга расположива литература и интернет

Методе извођења наставе

Предмет се предаје по тематским целинама у виду редавања и тематских-консултативних разговора, уз активно укључивање слушалаца у наставни рад, са израдом семинарских радова.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 7
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 5

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top