”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Нумеричка анализа

Нумеричка анализа

Предавања: Проф. Др Хајналка K. Пеић
Доц. Андреа Рожњик

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Намена и циљ предмета је продубљивање знања из области нумеричке анализе.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Теорија грешака
  • Приближни бројеви и грешке, Машински бројеви, Грешка израчунавања вредности функције
 • Теорија интерполације
  • Линеарна интерполација, Полиномна интерполација, Тригонометријска интерполација,
  • Сплајн интерполација
 • Апроксимација функција
  • Метода најмањих квадрата
 • Нумеричко диференцирање
  • Поступак помоћу Лагранж интерполације, Апроксимација диференцним количницима,
  • Нумеричко диференцирање сплајновима
 • Нумеричка интеграција
  • Примитивне квадратурне формуле, Трапезна и Симпсонова формула
 • Нумеричко решавање једначина
  • Локализација решења, Општи итеративни поступак, Њутнов поступак
 • Нумеричко решавање система линеарних и нелинеарних једначина
  • Гаусов поступак елиминације, Итеративни поступак, Њутнов поступак

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. Kendall E. Atkinson, An Introduction to Numerical Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1978.
 2. Градимир В. Миловановић, Нумеричка анализа 2 део, Научна књига, Београд, 1991.
 3. Драгослав Херцег, Наташа Крејић, Нумеричка анализа, „Универзитетски уџбеник“, Нови Сад, 1995.

Методе извођења наставе

Предавања, задаци, консултације.
Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 3
Студијски истраживачки рад : 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top