”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Нови материјали и технологије

Нови материјали и технологије

Предавања: Проф. Љиљана Козарић, Проф. Милан Д. Кекановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Nema

Циљ предмета

Циљ наставе и вежбања је упознавање слушалаца са новим савременим и специјалним грађевинским материјалима, њиховом производњом, карактеристикама, трајношћу и њиховим утицајем на еко-сферу. Енергетско вредновање грађевинских материјала из аспекта производње и експлоатације. Упознавање са новим материјалима за обликовање и реконструкцију фасада. Посебан нагласак се ставља на материјале који пружају сигурније, квалитетније и хуманије услове боравка поред естетског изгледа. Слушаоци се упознају са најновијим методама испитивања материјала са или без разарања.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у науку о савременим материјалима, природа као градитељ.
2. недеља
Енергетско вредновање грађевинских материјала (производња, експлоатација, итд).
3. недеља
Специјални бетони и малтери.
4. недеља
Хемијски додаци за бетон.
5. недеља
Полимерима и другим материјалима модификовани бетони и малтери.
6. недеља
Бетони на бази рециклираних неорганских и органских материјала.
7. недеља
Савремени керамички материјали.
8. недеља
Нано-материјали и нано-технологије.
9. недеља
Композитни материјали и материјали на бази карбонских влакана.
10. недеља
Материјали за санацију објеката и рестаурацију фасада.
11. недеља
Материјали за искоришћавање природних обновљивих енергетских ресурса.
12. недеља
Материјали за заштиту од пожара, буке и зрачења.
13. недеља
Савремене методе за испитивање материјала са или без разарања.
14. недеља
Трајност материјала и могућност њиховог поновног искоришћења.
15. недеља
Утицаји материјала на еко-сферу.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. Момчило М. Ристић : Основи науке о материјалима, Научна књига, Београд, 1977.
 2. М. Мурављов: Грађевински материјали, Научна књига, Београд, 2000.
 3. М. Мурављов, Д. Јефтић Грађевински материјали 2, Грађевински фак. БG, 1999.
 4. Ј. М. Баженов: Технологија бетона, Висшаја школа, Москва, 1978.
 5. А. М. Невил: Својства бетона, Грађевинска књига, Београд, 1978.
 6. Dr. BalázsGyörgy :Építőanyagok ésKémia, MűegyetemiKiadó, Budapest, 2002.
 7. Др Б. Скендеровић, Др М. Кекановић: Грађевински материјали, АГМ Књига, Београд, 2011.
 8. М. Тецилазић-Стевановић: Основи технологије керамике, ТМФ, Београд, 1990.
 9. М. М. Ристић, С.Ћирковић,В. Кораћ: Опеке српских средњевековних манастира, САНУ, 1989.
 10. Б. М. Живановић: Материјали у грађевинарству, ФТН, Нови Сад, 1981.
 11. Зборник радова Грађевинског факултета, 16, Суботица, 2007.
 12. Други савремени литературни и интернет извори, по препоруци предметног наставника.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Aктивност у току предавања
5
Aктивност у току вежби
5
Семинарски рад
60
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top