”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Механика 2

Механика 2

Предавања: Проф. Илија М. Миличић
Вежбе: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Механика 1

Циљ предмета

Стицање основних сазнања важних за грађевинску струку, суштинским проучавањем појмова, принципа, теорема и закона везаних за кретање материјалне тачке и крутог недеформабилног тела.

Исход предмета

Усвојена сазнања обезбеђују праћење и савладавање наставног градива из других стручних предмета.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Кинематика материјалне тачке. Уводне напомене. Кретање материјалне тачке у равни описано у Декартовом и природном координатном систему. Коначне једначине кретања материјалне тачке.
2. недеља
Вектори брзине и убрзања материјалне тачке и њихове компоненте у Декартовом и природном координатном систему. Полупречник кривине путање. Неки посебни случајеви кретање тачке.
3. недеља
Динамика материјалне тачке: Уводне напомене. Основни појмови. Основни закони динамике материјалне тачке.
4. недеља
Диференцијалне једначине кретања слободне материјалне тачке и њихово решење.
5. недеља
Количина кретања, кинетичка енергија, импулс силе и рад силе. Општи закони динамике материјалне тачке. Динамика неслободне материјалне тачке: везе и динамичке реакције веза, диференцијалне једначине кретања.
6. недеља
Даламберов принцип. Осцилаторно кретање тачке.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Кинематика крутог недеформабилног тела: Транслаторно кретање крутог тела. Обртање крутог тела око непокретнене осе: угао ротације, угаона брзина и угаоно убрзање крутог тела.
9. недеља
Равно кретање крутог недеформабилног тела.
10. недеља
Динамика система материјалних тачака и крутог недеформабилног тела: Увод у динамику система.
11. недеља
Моменти инерције. Штајнерова теорема.
12. недеља
Диференцијалне једначине кретања система, закон кретања центра маса, закон количине кретања. Закон о прираштају кинетичке енергије система.
13. недеља
Рад силе. Даламберов принцип за системе материјалних тачака.
14. недеља
Потенцијална енергија. Лагранжове једначине друге врсте.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Н. Наерловић – Вељковић: Механика II, Научна књига, Београд, 1980.
  2. В. Богуновић: Механика II, Грађевински факултет, Суботица, 1980.
  3. С. М. Тарг: Теоријска механика – кратак курс, Грађевинска књига, Београд, 1985

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
10
Колоквијуми
10+10=20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top