”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Математика 2

Математика 2

Предавања: Проф. Др Хајналка K. Пеић
Вежбе: Доц. Андреа Рожњик

Студијски програм: Основне академске студије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Математика I

Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да развија математичко размишљање студената и да омогући савладавање основних математичких појмова и њихових особина са циљем да се они могу касније применити у пракси

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основне особине реалне функције једне променљиве.
2. недеља
Непрекидност функције.
3. недеља
Гранична вредност функције.
4. недеља
Елементарне функције.
5. недеља
Појам извода функције и правила диференцирања.
6. недеља
Појам диференцијала функције и примена извода функције.
7. недеља
Неодређени интеграл.
8. недеља
Одређени интеграл.
9. недеља
Примена одређеног интеграла.
10. недеља
Несвојствени интеграл
11. недеља
Диференцијалне једначине првог реда.
12. недеља
Диференцијалне једначине првог реда.
13. недеља
Линеарне диференцијалне једначине другог реда.
14. недеља
Појам функције две променљиве и појам парцијалног извода.
15. недеља
Тејлоров полином и екстремне вредности функције две променљиве.

Практична настава

1. недеља
Понављање.
2. недеља
Елементарне функције и трансформације функција.
3. недеља
Особине функције једне променљиве.
4. недеља
Гранична вредност функције
5. недеља
Одређивање извода функције и правила диференцирања.
6. недеља
Примена извода функције.
7. недеља
Испитивање особина функција и цртање графика криве дефинисане датом функцијом.
8. недеља
Неодређени интеграл.
9. недеља
Одређени интеграл и његова примена.
10. недеља
Одређивање несвојственог интеграла.
11. недеља
Решавање диференцијалне једначине првог реда.
12. недеља
Решавање диференцијалне једначине првог реда.
13. недеља
Решавање линеарне диференцијалне једначине другог реда.
14. недеља
Основне особине функције две променљиве и одређивање парцијалног извода.
15. недеља
:Тејлоров полином и екстремне вредности функције две променљиве.

Литература

 1. Ј. Детки, Ф. Ференци: Математика 1, Универзитет у Новом Саду, Грађевински Факултет Суботица,
  Суботица, 1982.
 2. М. П. Ушћумлић, П. М. Миличић: Збирка задатака из више математике I, Научна књига Београд, 1986.
 3. Х. Пеић, Л. Сарапка: 100 решених испитних задатака, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
  Суботица, Суботица, 1996.
 4. О. Хаџић, Ђ. Такачи: Математичке методе за студенте природних наука, Универзитет у Новом Саду,
  Природно-математички факултет, Нови Сад, 2000.
 5. Х. Пеић, А. Рожњик, Мађарско-српско-енглески математички речник, Војвођански центар за методику,
  Суботица, 2007
 6. Х. Пеић, Математика 2, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2016.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, тестови, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Тестови за проверу знања (мин 3)
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
60
Усмени испит
Scroll to Top