”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Математика 1

Математика 1

Предавања: Проф. Хајналка К. Пеић
Вежбе: Доц. Андреа Рожњик

Студијски програм: Основне академске студије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да развија математичко размишљање студената и да омогући савладавање основних математичких појмова и њихових особина са циљем да се они могу касније применити у пракси.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови теорије скупова и алгебарске структуре
2. недеља
Полиноми
3. недеља
Полиноми
4. недеља
Рационалне функције
5. недеља
Детерминанте
6. недеља
Матрице
7. недеља
Системи линеарних једначина
8. недеља
Примена матрица
9. недеља
Векторска алгебра
10. недеља
Аналитичка геометрија у простору
11. недеља
Линеарно програмирање
12. недеља
Бројни низови
13. недеља
Бројни низови
14. недеља
Векторски простори
15. недеља
Криве и површи другог реда

Практична настава

1. недеља
Полиноми
2. недеља
Полиноми
3. недеља
Полиноми
4. недеља
Рационалне функције
5. недеља
Детерминанте
6. недеља
Матрице
7. недеља
Системи линеарних једначина
8. недеља
Примена матрица
9. недеља
Векторска алгебра
10. недеља
Аналитичка геометрија у простору
11. недеља
Линеарно програмирање
12. недеља
Бројни низови
13. недеља
Бројни низови
14. недеља
Векторски простори
15. недеља
Векторски простори

Литература

 1. Ј. Детки, Ф. Ференци: Математика 1, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица,
  Суботица, 1982.
 2. М. П. Ушћумлић, П.М. Миличић: Збирка задатака из више математике 1, Научна књига, Београд, 1986.
 3. Х. Пеић, Л. Сарапка: 100 решених испитних задатака, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
  Суботица, 1996.
 4. О. Хаџић, Ђ. Такачи: Математичке методе за студенте природних наука, Универзитет у Новом Саду,
  Природно-математички факултет, Нови Сад, 2000.
 5. Х. Пеић, Математика 1, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2006.
 6. Х. Пеић, А. Рожњик, Мађарско-српско-енглески математички речник, Војвођански центар за методику,
  Суботица, 2007
 7. Х. Пеић, А. Рожњик, Тестови и репрезентативни испитни задаци из Математике 1, Универзитет у Новом
  Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица, 2015

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, тестови, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Тестови за проверу знања (мин 3)
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
60
Усмени испит
Scroll to Top