”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Коловозне конструкције

Коловозне конструкције

Предавања: Доц. Мила Свилар
Вежбе: Асистент Милица Павић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе саобраћајница

Циљ предмета

Стицање основних знања из коловозних конструкција (улога, пројектовање, изградња).

Исход предмета

Препознавање и анализа основних материјала за коловозне конструкције. Пројектовање и изградња коловозних конструкција.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Дефиниција и улога коловозних конструкција. Историјски развој. Типови коловозних конструкција.
2. недеља
Елементи коловозних конструкција. Постељица. Доња подлога. Горња подлога. Застор. Спојнице. Армирано-бетонске коловозне конструкције. Застори од блокова.
3. недеља
Материјали. Невезани материјали.
4. недеља
Везива. Битуменом везани материјали.
5. недеља
Пројектовање минералних и асфалтних мешавина. Врсте мешавина и пројектовање. Минералне мешавине. Асфалтне мешавине.
6. недеља
Суперпаве (метода, избор везива, избор агрегата и минерална мешавина).
7. недеља
Суперпаве (пројектовање асфалтне мешавине).
8. недеља
Утицаји на коловозне конструкције. Утицаји средине. Саобраћајно оптерећење.
9. недеља
Димензионисање коловозних конструкција (фактори, кораци рада, методе). Димензионисање флексибилних коловозних конструкција.
10. недеља
Димензионисање флексибилних коловозних конструкција.
11. недеља
Димензионисање флексибилних коловозних конструкција.
12. недеља
Димензионисање крутих коловозних конструкција.
13. недеља
Изградња коловозних конструкција (производња мешавина).
14. недеља
Изградња коловозних конструкција (уграђивање, контрола квалитета).
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  • Бабић, Б., Пројектирање колничких конструкција, Свеучилиште у Загребу, Факултет грађевинских знаности, Загреб, 1997.
  • Суботић, П., Приручник за асфалт, Институт за путеве, Београд, 2002.
  • Цветановић, А., Банић, Б., Коловозне конструкције, Академска мисао, Београд, 2007.
  • Мазић, Б., Асфалтне коловозне конструкције, Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет, Сарајево, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
15
Усмени испит
20
Scroll to Top