”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Картографија

Картографија

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања о најчешће коришћеним картографским пројекцијама – њиховој математичкој основи,
једначинама, својствима и деформационим карактеристикама. Стицање неопходних знања о методама
приказивања објеката на топографским и тематским картама.као и метода картографског генералисања.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да обављају рачунања координата и деформационих параметара у најчешће
коришћеним картографским пројекцијама. Упознати су са основним методама картографског моделирања простора.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Предмет и задаци математичке картографије и веза математичке картографије са другим наукама. Опште једначине картографског пресликавања у правоуглим и поларним координатама. Линеарна деформација, деформације углова и површина.
2. недеља
Конусне пројекције. Цилиндричне пројекције. Азимутне пројекције.
3. недеља
Гаус-Кригерова пројекција – основне једначине, рачунање деформационих параметара и координата.
4. недеља
УТМ пројекција – основне једначине, рачунање деформационих параметара и координата.
5. недеља
Дефиниције и подела карата, основе за класификацију карата.
6. недеља
Средства картографског приказивања.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Математичка основа карте. Картографско генералисање.
9. недеља
Приказ и генералисање рељефа. Приказ и генералисање хидрографије.
10. недеља
Приказ и генералисање насеља. Топографска картографија.
11. недеља
Топографски информациони системи.
12. недеља
Тематска картографија.
13. недеља
Трендови у картографији. Корисници карата на WEB-у.
14. недеља
Дизајн WEB карата. Коришћење WEB карата у разним дисциплинама.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. В. Миловановић:Општа картографија, Грађевински факултет, Београд, 1981.
  2. М. Петерца, Н. Радошевић, С. Милосављевић, Ф. Рацетин: „Картографија“, Војногеографски Институт, Београд, 1974.
  3. В. Јовановић: Математичка картографија, Војно-географски Институт, Београд, 1983.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top