”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инжењерска геодезија

Инжењерска геодезија

Предавања: Проф. Милан Н. Трифковић
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Геодезија

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са применом геодезије у разним областима грађевинарства (изградња објеката, трасирање путева, хидрографија, урбанизам и сл.).

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводна предавања.
2. недеља
Хоризонтална геодетска основа за изградњу грађевинских објеката.
3. недеља
Висинска основа за изградњу грађевинских објеката.
4. недеља
Исколчавање објеката.
5. недеља
Трасирање путева.
6. недеља
Исколчавање трасе.
7. недеља
Кружне и прелазне кривине.
8. недеља
Стационирање и нивелање трасе.
9. недеља
Геодетски радови при пројектовању и изградњи тунела.
10. недеља
Геодетски радови при пројектовању и изградњи мостова.
11. недеља
Снимање на водама.
12. недеља
Регулационе и грађевинске линије.
13. недеља
Мерење померања грађевинских објеката.
14. недеља
Завршна предавања. Предавања по позиву.
15. недеља
1 колоквијум

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Гостовић: Геодезија, Грађевински факултет Суботица, 1983.
  2. М. Трифковић: Писана предавања.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top