”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инжењерска геодезија 2

Инжењерска геодезија 2

Предавања: Проф. Синиша Т. Делчев
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Испуњене предиспитне обавезе из предмета Инжењерска геодезија 1

Циљ предмета

Обучавање студената за израду елабората о реализацији пројеката геодетских радова у току изградње и експлоатације објеката у инжењерско-техничким областима.

Исход предмета

Студенти су оспособљени за израду елабората о реализацији геодетских пројеката и упознати са основама геодетског пројектовања у инжењерско-техничким областима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Појмови о пројектовању геодетских радова у инжењерско-техничким областима. Законски прописи и технички услови.
2. недеља
Врсте и класификација инжењерских објеката.
3. недеља
Врсте геодетских радова у инжењерско-техничким областима.
4. недеља
Разрада пројекта геодетске мреже објекта.
5. недеља
Разрада пројекта обележавања.
6. недеља
Приказ пројекта обележавања.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Оцена тачности обележавања из контролних мерења.
9. недеља
Приказ експропријације земљишта за потребе изградње инжењерских објеката.
10. недеља
Основни појмови о геодетским радовима код монтажне градње објекта. Основни појмови о геодетском осматрању објеката и тла.
11. недеља
Геодетски радови при изградњи путева и мостова.
12. недеља
Геодетски радови при изградњи тунела и брана.
13. недеља
Геодетски радови при изградњи насеља и зграда.
14. недеља
Геодетско снимање изведеног стања објекта.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. С. Ашанин, Инжењерска геодезија 1, Агео д.о.о, Београд, 2003.
  2. С. Ашанин и др., Збирка одабраних задатака из Инжењерске геодезије, Геокарта, Београд, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top