”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инжењерска геодезија 1

Инжењерска геодезија 1

Предавања: Проф. Синиша Т. Делчев
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Увођење студената у решавање елементарних задатака приликом извођења геодетских радова у различитим инжењерско-техничким областима.

Исход предмета

Студенти су упознати са основним геодетским радовима у инжењерско-техничким областима. Оспособљени су за аналитичку разраду геометрије објекта, повезивање објекта и геодетске мреже, рачунање елемената за обележавање, одређивање површине обележене фигуре и запремине тела са прорачуном и оценом тачности.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у инжењерску геодезију.
2. недеља
Задаци геодезије у инжењерско-техничким областима.
3. недеља
Основни појмеови о геодетским мрежама у инжењерским радовима.
4. недеља
Геометрија објекта. Повезивање објекта и геодетске мреже.
5. недеља
Апроксимација објекта геометријским елементима.
6. недеља
Аналитичка разрада геометрије објекта.
7. недеља
Методе и инструменти за обележавање елементарних величина геометријских елемената.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Рачунање елемената за обележавање.
10. недеља
Прорачун тачности обележавања елементарних величина.
11. недеља
Обележавање и контрола обележене елементарне величине.
12. недеља
Одређивање површине обележене (реализоване пројектоване) фигуре.
13. недеља
Одређивање запремине обележеног тела (темељне јаме, насипа, усека, канала).
14. недеља
Нивелман преко водених препрека.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. С. Ашанин, Инжењерска геодезија 1, Агео д.о.о, Београд, 2003.
  2. С. Ашанин и др., Збирка одабраних задатака из Инжењерске геодезије, Геокарта, Београд, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top