”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Градске саобраћајнице

Градске саобраћајнице

Предавања: Проф. Игор Јокановић
Вежбе: Асистент Милица Павић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Osnove saobraćajnica, Saobraćajnice i prostor

Циљ предмета

Стицање основних знања о планирању и пројектовању саобраћајница у градовима и насељима кроз целовит приступ проблему и успостављање међузависности развоја града и његове саобраћајне основе, постављање критеријума и принципа програмских опредељења, те систематизацију функционалних и техничких параметара саобраћајница у градовима.

Исход предмета

Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима и насељима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Град и саобраћај. Развој града и саобраћаја. Структура градског саобраћаја. Саобраћајна потражња. Утицаји савремене моторизације на град.
2. недеља
Градски саобраћајни системи. Градска путна мрежа. Функционална класификација. Просторни модели путне мреже.
3. недеља
Јавни градски превоз. Функционисање јавног градског превоза. Видови јавног градског превоза. Шински системи.
4. недеља
Програмски и пројектни услови. Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ и ниво услуге деоница градске путне мреже.
5. недеља
Пропусна моћ и ниво услуге јавног градског превоза. Пешачка кретања. Пројектни услови градске путне мреже. Меродавна возила.
6. недеља
Саобраћајнице примарне мреже. Избор и димензионисање попречног профила. Пројектни елементи ситуационог и нивелационог плана. Гранични услови.
7. недеља
Елементи ситуационог плана. Елементи подужног профила. Попречни нагиби и витоперење коловоза.
8. недеља
Раскрснице. Денивелисане раскрснице. Раскрснице са пресецањем саобраћајних струја.
9. недеља
Специфични елементи за површинске видове јавног градског превоза. Раскрснице са кружним током.
10. недеља
Саобраћајнице секундарне мреже. Умирење саобраћаја. Пројектни елементи. Раскрснице, прекиди и окретнице. Јавни градски превоз на секундарној мрежи.
11. недеља
Паркирање. Планерске основе. Пројектни стандарди. Елементи паркиралишта. Површинска паркиралишта. Паркинг гараже. Паркиралишта за друге врсте возила.
12. недеља
Пратећа опрема (оивичење, поплочавање, одводњавање, комуналне инсталације, осветљење градске путне мреже).
13. недеља
Сигнализација. Хоризонтална сигнализација. Вертикална сигнализација. Светлосна сигнализација.
14. недеља
Методологија планирања и пројектовања саобраћајница у градовима. Планска и пројектна документација. Хијерархија израде документације. Процес израде и структура пројекта.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Малетин, М., Планирање саобраћаја и простора, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2004.
  2. Малетин, М., Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, Орион арт, Београд, 2005.
  3. Јокановић, И., Градске саобраћајнице – Практикум за израду годишњег задатка, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, 2016.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
15
Усмени испит
20
Scroll to Top