”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Грађевински материјали 1

Грађевински материјали 1

Предавања: Проф. Милан Д. Кекановић
Вежбе: Доц. Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Физика

Циљ предмета

Упознавање са Грађевинским материјалима и њиховим физичким и механичким карактеристикама.
Исто тако студенти се практично сусрећу и испитују материјале и везивима у оквиру лабораторијских
вежби.

Исход предмета

Стицање знања из области грађевинских материјала (карактеристике, производња, примена),
оспособљавање за теоретски и практичан рад у тој области и лакше савладавање знања из области
Отпорност материјала и инжењерских предмета (бетонске, челичне и дрвене конструкције), избор и
примена материјала у пројектовању и изградњи.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводни део, агрегатна стања, структура чврстих материјала.
2. недеља
Основна својства грађевинских материјала, физичко механичка својства, еластичност, пластичност, вискозност.
3. недеља
Термоизолациона и звучноизолациона својства материјала, дифузија водене паре.
4. недеља
Реолошка својства и испитивање материјала методама без разарања.
5. недеља
Дефинисање и вредновање карактеристика материјала.
6. недеља
Керамички материјали-физичко механичка својства.
7. недеља
Камен, агрегати – физичко механичка својства. Колоквијум 1
8. недеља
Минерална неорганска везива – физичко механичка својства.
9. недеља
Бетони и малтери – физичко механичка својства и технологија производње.
10. недеља
Лаки бетони, тешки бетони и специјални бетони – физ. механичка својства и технологија.
11. недеља
Метали и производи на бази метала – физичко механичка својства.
12. недеља
Дрво и производи на бази дрвета – физичко механичка својства.
13. недеља
Битумени и катрани, асфалти, полимери и пластичне масе, хидроизолације – физ. мех. својства.
14. недеља
Стакло, противпожарни материјали, нови материјали.
15. недеља
Обновљиви извори грађ. материјала, екологија и грађење. Колоквијум 2

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. , Б.Скендеровић, М.Кекановић: Грађевински материјали-структура-особине-технологија-корозија,
    АГМ књига, Београд,2011.
  2. М. Мурављов: Грађевински материјали, Грађевинска Књига, Београд, 2000.
  3. М. Мурављов, Д. Јефтић: Грађевински материјали 2, Грађевински фак. Београд,1999.
  4. Друга расположива литература и Интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторију и на терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Семинар
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Scroll to Top