”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодезија

Геодезија

Предавања: Проф. Милан Н. Трифковић
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним принципима геодезије, као и о примени геодезије у
разним областима грађевинарства.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови о геодезији; координате, размере, мере, основне теорије грешака.
2. недеља
Мерење углова.
3. недеља
Мерење дужина.
4. недеља
Мерење висинских разлика.
5. недеља
Методе нивелања; Врсте изравнања нивелманских влакова.
6. недеља
Геодетске мреже; Тригономеријска мрежа.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Трилатерација; Полигонска мрежа.
9. недеља
Линијска мрежа; Основна рачунања у мрежама.
10. недеља
Снимање терена; Методе снимања; Ортогонална метода.
11. недеља
Поларна метода снимања; Тоталне станице.
12. недеља
Фотограметрија; Ортофото; Сателитски снимци.
13. недеља
Израда планова и карата у класичном и дигиталном облику; Методе рачун ања површина.
14. недеља
Freizeit.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Гостовић: Геодезија, Грађевински факултет Суботица, 1983.
  2. М. Трифковић: Писана предавања.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
40
Усмени испит
30
Scroll to Top