”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетски премер 1

Геодетски премер 1

Предавања: Проф. Јелена Гучевић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним принципима премера, концепта организације и реализације у складу са захтевима државе и других релевантних институција.

Исход предмета

Као резултат очекује се да студент по завршеном курсу буде у могућности да реализује геодетски премер у складу са пројектом и прописаним техничким нормативима струке.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета и облицима извођења наставе. Референтне површи тела Земље. Основе о референтним системима и дефинисање положај тачке у систему РФ.
2. недеља
Геодетски датум. Системи координата који се користе за рачунања у геодезији. Картографске пројекције. Гаус-Кригерова пројекција, УТМ пројекција. Геодетске мреже на територији Републике Србије
3. недеља
Геодетски премер – уводни појмови, државни премер, геодетска основа премера снимања детаља, прикупљање података о непокретностима, израда оригинала катастарског плана.
4. недеља
Полигонска мрежа, полигонски влак, пројекат и рекогносцирање полигонске мреже. Изглед и димензије белега којима се означавају полигонске тачке, укопавање (постављање) белега, нумерисање и опис положаја полигонских тачака.
5. недеља
Елементи полигонског влака. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата. Примена синусне, косинусне и тангенсне теореме за решавање троуглова.
6. недеља
Рачунање дирекционих углова полигонских страна, координатних разлика и координата полигонских тачака. Елаборат полигонске мреже.
7. недеља
Линијска мрежа, елаборат линијске мреже, рачунање координата линијских тачака.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Дефинисање појмова: висина, висинска разлика и нивелман. Подела нивелмана: тригонометријски и геометријски нивелман. Генерални и детаљни нивелман. Тригонометријски нивелман, рачунање висинских разлика полигонских тачака у влаку тригонометријског нивелмана.
10. недеља
Геометријски нивелман, пројекат нивелманске мреже (рекогносцирање нивелманске мреже, белеге-репери, стабилизација репера, нумерисање и опис положаја репера).
11. недеља
Влак геометријског нивелмана уметнут између два дата репера, затворени нивелмански влак геометријског нивелмана, чворни репер геометријског нивелмана.
12. недеља
Методе снимања детаља. Поларна метода снимања детаља. Ортогонална метода снимања детаља. Рачунање координата детаљних тачака.
13. недеља
Тригонометријске секције. Подела на листове плана и скице детаља, локално нумерисање листова плана, опис скице детаља.
14. недеља
Снимање детаља за хоризонталну и вертикалну представу. Објекти снимања за потребе државног премера.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава: Вежбе.

Вежбе се одржавају у учионици и на терену. Прате методолошке целине садржане у теоријском делу. Студенти се деле у две групе. Рачунске вежбе се раде у учионици током часова вежби.

Литература

  1. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  2. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.
  3. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010.
  4. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Колоквијуми
40
Елаборат
10
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top