”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Економика грађевинарства

Економика грађевинарства

Предавања: Проф. Љиљана М. Козарић
Вежбе: Асистент Рамона Петров

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање основних сазнања о економском вредновању процеса грађења.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Предмет и садржај економике грађевинарства. Улога грађевинарства као привредног сектора у привредном развоју. Карактеристике грађевинске делатности.
2. недеља
Организација грађевинских предузећа.
3. недеља
Развој концепта организације, типови организације и стилови руковођења.
4. недеља
Управљање средствима грађевинских предузећа.
5. недеља
Анализа основних средстава.
6. недеља
Коришћење механизације и мерење искоришћености капацитета.
7. недеља
Анализа вредности индикатора.
8. недеља
Анализа обртних средстава, оптимирање залиха грађевинског материјала на градилишту.
9. недеља
Анализа вредности индикатора.
10. недеља
Анализа утрошака и трошкова.
11. недеља
Предмет и предрачун грађевинских радова.
12. недеља
Калкулација цена.
13. недеља
Методи калкулације, цена коштања, производна цена, тржишна цена објекта.
14. недеља
Одређивање ефикасности пословања. Продуктивност. Економичност. Рентабилност.
15. недеља
Финансијска анализа пословања грађевинских предузећа.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Е. Малешевић: Економика грађевинарства и основи менаџмена, ГФ, Суботица, 1999.
  2. Г. Ћировић, О. Луковић: Финансијско пословање и инвестиције у гађевинарству, Београд, 2004.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Усмени испит
45
Scroll to Top