”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Зидане конструкције

Зидане конструкције

Предавања и вежбе: Проф. Милан Д. Кекановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Грађевински материјали, Отпорност материјала 1, Механика 1.

Циљ предмета

Упознавање са теоријом прорачуна и технологијом производње и извођења зиданих конструкција које су све више заступљене у грађевинарству СЦГ.

Исход предмета

Стицање знања из области зиданих конструкција (карактеристике, специфичности, врсте) и оспособљавање за теоретски и практичан рад у тој области.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводна разматрања, врсте зидова и зиданих конструкција, аспекти примене.
2. недеља
Врсте везива за малтере и технологија производње везива и малтера.
3. недеља
Врсте елемената за зидање обзиром на материјале и облике, начин уградње.
4. недеља
Типови зиданих конструкцијских елемената, носећи и неносећи зидови.
5. недеља
Физичко механичке и реолошке карактеристике зидова и таваница.
6. недеља
Конструисање и конструкцијски системи и услови које требају задовољити зидови и зидани објекати.
7. недеља
Термоизолациона и звучноизолациона својства зиданих зидова, дифузија водене паре 1. колоквијум.
8. недеља
Прорачун неармираних и армираних зидова и таваница.
9. недеља
Прорачун зиданих објеката, центар маса и центар крутости.
10. недеља
Прорачун вертикалних утицаја и хоризонталних утицаја.
11. недеља
Сеизмички прорачун.
12. недеља
Фасадни зидови, темељни зидови, хидроизолација зидова.
13. недеља
Технологије извођења зидова, таваница и зиданих објеката.
14. недеља
Теренска настава и посета градилиштима и фабрикама материјала за израду зидова и таваница
15. недеља
Пројекат зидања, законска регулатива, прописи и стандарди, санација и заштита. 2. колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Зидане и дрвене конструкције зграда, М. Мурављов, Б. Стевановић, Грађ. фак. Београд
  2. Зидане конструкције, књига 5 (стандарди), Грађ. факултет Београд, 1995.
  3. Еврокод 6, Прорачун зиданих конструкција
  4. Грађевински материјали-структура-особине-технологија-корозија, Б.Скендеровић, М.Кекановић, АГМ
    књига Београд
  5. Друга расположива литература и Интернет

Методе извођења наставе

Теоријска анализа прорачуна зиданих конструкција, прорачун и израда одређене врсте малтера и провера
квалитете, испитивање модела зидова у лабораторији и упоређивање са прорачунским моделом, теренска настава.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми (2)
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
40
Scroll to Top