”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Зградарство

Зградарство

Наставник: Проф. Викторија Ф. Алаџић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основним елементима, склоповима и типовима архитектонских конструкција. Стицање основних знања о носећим конструкцијама масивног и скелетног конструктивног система, о техничкој документацији, законској регулативи и припреми и изградњи стамбених и других објеката.

Исход предмета

Стечена општа знања о конструктивним системима зграда; врстама радова при изградњи зграда; о основним елементима зграда: темељима, зидовима, таваницама, крововима; заштити од могућих
негативних утицаја воде и влаге на објекте; вертикалним комункацијама, конструкцијама које обезбеђују
вентилисање зграда. Стечена знања из области законске регулативе која се односи на пројектовање и
изградњу објеката.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање. Појам зградарства. Циљ изучавања предмета.
2. недеља
Корени модерне архитектуре и савременог инжењерства.
3. недеља
Конструктивни системи зграда и модуларна координација мера.
4. недеља
Материјализација зграде.
5. недеља
Техничка документација. Врсте радова при изградњи објеката. Земљани радови
6. недеља
Темељи зграда. Плитко и дубоко фундирање.
7. недеља
Грађевинске хидроизолације – подела и врсте.
8. недеља
Равни кровови зграда. 1. колоквијум.
9. недеља
Зидови – основна подела.
10. недеља
Врсте зидова.
11. недеља
Вертикалне комуникације у зградама.
12. недеља
Таванице – међуспратне конструкције. Врсте таваница.
13. недеља
Надвоји, серклажи, дилатационе разделнице, стубови.
14. недеља
Димњаци и вентилације у зградама.
15. недеља
Теренска настава и посета градилиштима. 2. колоквијум.

Практична настава: Вежбе

Током вежби (15 недеља) студенти самостално израђују графички рад, односно пројекат за грађевинску
дозволу према задатом идејном решењу једнопородичне или вишепородичне једноспратне куће – основа
темеља, основа сутерена, основа приземља, основа спрата, основа крова, пресеци, фасаде са извођачким
детаљима хидроизолације, међуспратне конструкције и крова, као и техничким описом.

Литература

  1. Алаџић В., Дулић О., Зградарство, Грађевински факултет Суботица, Универзитет у Новом Саду,
    2017.
  2. Муровљов М., Стевановић Б., Зидане и дрвене конструкције зграда, Грађевински факултет Београд.
  3. Група аутора, Техничар 3, Грађевинска књига, Београд 1984.
  4. Kovács F., Kovács B., Épületek szerkezeti szakrajza, Műszaki könzvkiadó, Budapest, 1998.
  5. Трбојевић Р., Архитектонске конструкције, Орион арт, Београд 2003.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа и презентација градива, практични рад на изради пројекта стамбеног објекта на вежбама, колоквијуми, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Графички рад
25
Колоквијуми (2)
34
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
Scroll to Top