”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Железничке станице и чворови

Железничке станице и чворови

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Стицање неопходних знања о планирању и пројектовању железничких станица, те планирању и конципирању железничких чворова као специфичним елементима на железничким пругама. Упознавање са основним елементима, технолошким процесима и принципима и методама за дефинисање потребних капацитета станица и чворова, као и принципима вођења колосека у станицама и пруга у чворовима.

Исход предмета

Идентификација и решавање проблема који се односе на железничке станице и чворове. Пројектовање железничких станица. Планирање и конципирање железничких чворова.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Основни принципи организације железничког саобраћаја. Улога станица у железничком систему. Главни експлоатациони показатељи.
2. недеља
Класификација станица и осталих службених места. Положај станица и осталих службених места у плану и профилу. Доњи и горњи строј станица.
3. недеља
Конструктивни елементи станица. Класификација основних станичних постројења. Станични колосеци. Везе колосека. Скретнице. Међусобни положај скретница.
4. недеља
Положај скретница у плану и профилу. Просте и двоструке колосечне везе. Матичњаци. Пуна и корисна дужина колосека. Дужина станичног платоа.
5. недеља
Укрснице. Мимоилазнице. Међустанице на једноколосечним пругама.
6. недеља
Међустанице на двоколосечним пругама. Међустанице специјалне намене. Смернице за пројектовање укрсница и међустаница. Реконструкције укрсница и међустаница.
7. недеља
Распоредне станице.
8. недеља
Ранжирне станице.
9. недеља
Путничке станице.
10. недеља
Техничке путничке станице. Робне станице.
11. недеља
Пристанишне и лучке станице.
12. недеља
Основни елементи железничких чворова. Појам и класификација железничких чворова. Задаци чвора у оквиру железничке мреже и локални рад чвора.
13. недеља
Веза прикључних пруга са чвором. Основни капацитети чвора. Технички елементи прикључних пруга на подручју чвора. Рационално конципирање чвора.
14. недеља
Методологија и технологија пројектовања. Садржај и опрема пројектне документације.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Janjić, S., Železničke stanice I, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 1983.
  2. Janjić, S., Železničke stanice II, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 1983.
  3. Janjić, S., Železničke stanice III, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 1975.
  4. Božović, D., Železničke stanice, predavanja, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 2014.
  5. Božović, D., Železničke stanice, praktikum, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, 2014.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Годишњи задатак
20
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
35
Scroll to Top