”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Завршни радови

Завршни радови

Предавања и вежбе: Доц. Милена Грбић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Зградарство

Циљ предмета

Циљ предмета је унапређење рада студената у процесу представљања сопствених пројектантских остварења са посебним акцентовањем конкретних пројектанстских одлука.

Исход предмета

Упознавање са могућностима ликовног приказивања у области архитектонског пројектовања израженог кроз серију радове које прати практична настава

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање о циљевима и методама извођења наставе.
2. недеља
Организациони модел кроз дијаграм.
3. недеља
Обликовни модел кроз дијаграм.
4. недеља
Toyo Ito, Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa.
5. недеља
ОМА.
6. недеља
БИГ.
7. недеља
Дискусија: студенти презентују анализу примера (MVRDV).
8. недеља
Дискусија: астуденти презентују анализу примера (Ishigami).
9. недеља
Колоквијум: предаја анализе примера.
10. недеља
Рад на идејном пројекту: Мој обликовни модел кроз дијаграм.
11. недеља
Рад на идејном пројекту: Мој организациони модел кроз дијаграм.
12. недеља
Рад на идејном пројекту свеске.
13. недеља
Рад на идејном пројекту свеске.
14. недеља
Рад на идејном пројекту свеске.
15. недеља
Колоквијум: предаја идејног пројекта опне и свеске.

Практична настава: Вежбе. Током израде пројеката прати се теоријска настава.

Литература

  1. Yiannoudes , S. 2016. Architecture and Adaptation: From Cybernetics to Tangible Computing. Routledge. New York and Abingdon. Fox, M. and Kemp, M. 2009. Interactive Architecture. Princeton Architectural Press. New York
  2. Igor Marjanovic, I., Ruedi Ray, K., Lokko, L. 2003 The Portfolio. Routledge.
  3. Pai, P. (2002) The Portfolio and the Diagram: Architecture, Discourse, and Modernity in America. MIT Press.
  4. Fletcher, M. (2016) Constructing the Persuasive Portfolio: The Only Primer You’ll Ever Need.
  5. Taylor & Francis. Yee, R. (2012) Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. John Wiley & Sons.

Методе извођења наставе

Предавање и вежбе са израдом Графичких и семинарских радова.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Графички рад
40
Завршни испит
Поена
Колоквијум/писмени испит
20
Семинарски/усмени испит
30
Scroll to Top