”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Заштита и ревитализација наслеђа

Заштита и ревитализација наслеђа

Предавања и вежбе: Проф. Викторија Ф. Алаџић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Основе урбанизма

Циљ предмета

Упознавање са појмом културне баштине и посебно са појмом градитељског наслеђа као делом свеукупне културне баштине. Разумевање значаја очувања градитељске баштине.

Исход предмета

Сазнања о појму, циљевима, принципима, начелима, методима, могућностима и претњама очувању и ревитализацији градитељског наслеђа у савременом контексту.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводно предавање. Појам културне баштине и градитељског нацлеђа.
2. недеља
Проблеми и значај проучавања развоја архитектуре.
3. недеља
Научна валоризација градитељског наслеђа. Споменичка својства. Категоризација културних добара.
4. недеља
Класификација споменика градитељства према њиховој очуваности и врстама.
5. недеља
Спољашњи и унутрашњи утицаји на споменике културе.
6. недеља
Карактеристична оштећења на споменицима градитељског наслеђа и њихови узроци.
7. недеља
Техничка заштита споменика културе.
8. недеља
Општи принципи у примени техничке заштите на споменицима градитељског наслеђа.
9. недеља
Начела и методологија ревитализације споменика културе.
10. недеља
Проблеми ревитализације непокретних културних добара.
11. недеља
Економскa вредност у области заштите градитељског наслеђа.
12. недеља
Закони у области заштите културних добара. Међународне повеље и конвенције.
13. недеља
Појам интегративне заштите градитељског наслеђа.
14. недеља
Менаџмент развоја туризма у циљу очувања историјских објеката.
15. недеља
Заштита градитељског наслеђа у оквирима урбанистичког планирања.

Практична настава

Истраживање, анализе и валоризација објеката градитељског наслеђа. Увођење Инфраструктуре просторних података у рад: улога каталога и каталошких сервиса, приказ примера добрих геопортала и портала отворених података, као и дискусија о карактеристикама добрих портала (богати садржај, вишеструки провајдери…).

Литература

  1. Димитријевић, M.; статичко-конструктивни проблеми у заштити градитељског наслеђа, Београд 1986.
  2. Ненадовић, С.М.; Заштита градитљског наслеђа, Београд 1980.
  3. Нешковић, Ј.; Ревитализација споменика културе, Београд 1986.
  4. Tiesdell, С.; Heath, T. Oc, T., Revitalizing Historic Urban Qurters, Architectural Press, Oxford 1996.
  5. Kisić, V.; Governing Heritage Dissonance, Belgrade 2016.
  6. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu
  7. http://www.opengeospatial.org

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, израда графичког рада, консултације, колоквијум, теренска настава.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Графички рад или семинарски рад
45
Колоквијум
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Scroll to Top