”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Управљање и одржавање путева

Управљање и одржавање путева

Предавања и вежбе: Проф. Игор Јокановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Стицање знања о одржавању и управљању путева и објеката на њима кроз детаљну обраду методологије оцене стања коловоза, технике и стратегије одржавања коловоза, модела за одлучивање и система за управљање. Оспособљавање за систематски приступ проблематици одржавања и управљања путева и примену савремених метода и модела у пракси.

Исход предмета

Систематски приступ проблематици и организацији одржавања путева. Идентификација, анализа и предлагање решења за отклањање оштећења. Примена савремених метода одржавања. Конципирање организација и управљање развојем и коришћењем информационог система о путевима. Анализа економских ефеката управљања пуном мрежом.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са предметом. Одржавање путева (дефиниције, циљеви и економски аспекти). Врсте одржавања путева. Администрација и управљање одржавањем.
2. недеља
Карактеристике стања коловоза. Врсте оштећења. Законитости развоја оштећења коловоза. Прикупљање података о коловозима. Визуелно оцењивање, оцењивање стања мерењем. Оцена стања коловоза.
3. недеља
Одржавање флексибилних и крутих коловозних конструкција.
4. недеља
Одржавање застора од невезаних материјала. Одржавање система за одводњавање.
5. недеља
Одржавање објеката. Одржавање опреме пута. Климатски утицаји. Зимско одржавање путева.
6. недеља
Утицај одржавања путева на безбедност саобраћаја. Рехабилитација и реконструкција коловозних конструкција. Алтернативне мере у одржавању путева. Танки премази. Хладни асфалти. Рециклажа.
7. недеља
Мере за побољшање носивости коловоза. Прорачун ојачања коловозних конструкција.
8. недеља
Циљеви система управљања путевима. Структура система. Информациони систем као основа управљачког система.
9. недеља
База података о путевима. База података о саобраћају, мостовима и тунелима.
10. недеља
Путна мрежа, возни парк, саобраћајно оптерећење, карактеристике саобраћајног тока, цене.
11. недеља
Дефинисање стања путне мреже, оштећења и њихов развој. Прогнозни модели за предвиђање промене стања коловоза. Калибрација модела на локалне услове.
12. недеља
Теренско прикупљање података, типови, врсте, начини, опрема, приказ података. Радови одржавања и њихови ефекти. Алтернативне стратегије.
13. недеља
Моделиза управљање путном мрежом и путним капиталом. Стратешка, програмска и пројектна анализа.
14. недеља
Оцена вредности путне мреже. Организациони и финансијски аспекти управљања.
15. недеља
Предаја и преглед годишњег задатка. Презентација и одбрана семинарског рада.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Robinson, R., Danielson, U., Snaith, M., Road Maintenance Management, Concepts and Systems, Palgrave, Houdmills/New York, 1998.
  2. Pavement Management Guide, American Association of State Highway Officials, Washington, D.C., 2001.
  3. The Highway Development and Management Model HDM 4, manual, World Bank/PIARC, 2002.
  4. Цветановић, А., Банић, Б., Одржавање путева, Србијапут, Београд, 2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, годишњи задатак, семинарски рад, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања, активност у току вежби
5
Годишњи задатак
15
Семинарски рад
10
Колоквијуми
40 (2×20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top