”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Управљање чврстим отпадом

Управљање чврстим отпадом

Предавања и вежбе: Проф. Љиљана Козарић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе предмета је упознавање слушалаца са савременим концепцијама, технологијама и опремом за збрињавање: прикупљање, одношење, рециклирање секундарних сировина из чврстих комуналних отпада ,енергетску валоризацију, неутрализацију и депоновеање чврстих комуналних отпада. Изградња еколошке свести и одрживог развоја код слушалаца и њихово оспособљавање за управљање чврстим комуналним отпадом: пројектовање, експлоатација и одржавање инфраструктуре, опреме, постројења и депонија чврстог комуналног отпада.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Животна средина и одрживи развој. Аспекти природне животне средине.
2. недеља
Аспекти природне животне средине. Отпад и животна средина.Класификација отпадних материјала. Системи и организација уклањања комуналног отпада.
3. недеља
Настанак, врсте, квалитет и количине чврстог отпада.
4. недеља
а Карактеристике квалитета и састава чврстог отпада (физичке и хемијске). Методе испитивања.
5. недеља
Сакупљање и евакуација чврстог отпада (технолошки системи, опрема и организација).
6. недеља
Претоварне станице за прикупљање, селекцију и даљи транспорт отпада.
7. недеља
Валоризација чврстих отпада без термичког третмана.
8. недеља
Енергетска валоризација чврстог отпада, са посебним освртом на когенерацију.
9. недеља
Производња енергената од чврстог отпада (гас, течна горива, итд.).
10. недеља
11. недеља
Компостирање чврстог отпада (локално и индустријски).
12. недеља
Опасан чврст отпад (медицински, радиоактивни, итд.).
13. недеља
Пројектовање, изградња и одржавање регионалне санитарне депоније за чврст комунални отпад.
14. недеља
Сакупљање, рециклирање и валоризација чврстог грађевинског отпадног материјала.
15. недеља
Рекултивација депонија чврстог комуналног отпада са мониторингом.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Шефчич, Ђерђ: Уклањање и валоризација комуналних чврстих отпадака; Грађевински факултет у Суботици, Суботица, 2001.
  2. Зрнић, П. Ј.: Евакуација отпада и смећа, Грађевинска књига, Београд 1969.;
  3. Fehér Gy.: Települési hulladékok eltávolítása és hasznosítása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.;
  4. Гусев, Л. М.: Рационалные методи сбора и вивоза домогово мусора, Минист.Коммун. хозяства РСФСР, Москва 1972.;
  5. Kumpf, W.-Maas, K.-Straub, H.: Müll und Abfallbeseitigung, E.Schmidt Verlag, Berlin 1973.
  6. Baum, B. – Parker, Ch.: Solid waste disposal 1. Sanitary landfill and inceneration 2. Reuse,recycle and pirolisis, Ann Arbor Science Publishers Inc., Michigan 1974.
  7. М. Павловић: Еколошко инженјерство, Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин,2002.
  8. М.Р. Илић, С.Р. Милетић: Основи управљања чврстим отпадом,ИМС, Београд, 1998.
  9. Презентација предметног наставника.
  10. Други савремени литературни и интернет извори, по препоруци предметног наставника.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторији и на терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
40
Scroll to Top