”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Тржиште непокретности

Тржиште непокретности

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Кубурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема

Циљ предмета

Усвајање теоријских основа и упознавање са методологијом процене вредности непокретности.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Економско правни аспект процене вредности непокретности.
2. недеља
Непокретности и њихова процена; природа вредности; основе процене.
3. недеља
Прикупљање података за процену; инфраструктура просторних података.
4. недеља
Масовна процена вредности непокретности.
5. недеља
Принцип закључивања на основу случаја; логичка агрегација атрибута.
6. недеља
Зонски и бодовни систем.
7. недеља
Процена вредности грађевинског земљишта.
8. недеља
Методологија процене вредновања грађевинског земљишта (трошковни и тржишни приступ, методологија упоређења продаје).
9. недеља
Процена вредности грађевинских објеката.
10. недеља
Класификација грађевинских објеката; методологија процене вредности засноване на принципу закључивања на основу случаја.
11. недеља
ГИЦ у поступцима вредновања непокретности.
12. недеља
НИГП у поступку процене вредности непокретности.
13. недеља
Проценитељски извештаји.
14. недеља
Систематизација и агрегација усвојених сазнања.
15. недеља
Колоквијум.

Практична настава: Вежбе.

Практичне вежбе прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. The Appraisal of Real Estate, дванаесто издање, Chicago, 2001.
  2. М. Миладиновић: Процена вредности непокретности, Београд, 2008.
  3. М. Кубурић: Процена вредности просторних јединица као основа масовне процене вредности некретнина, докторска дисертација, Загреб 2011.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
35
Усмени испит
35
Scroll to Top