”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Традиционални материјали

Традиционални материјали

Предавања и вежбе: Проф. Милан Д. Кекановић

Студијски програм: Грађевинарство – Модул Архитектонско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Nema

Циљ предмета

Упознавање са традиционалним начинима и материјалима градње и примене у модерној градњи. Повезивање знања о структури, својствима, поступцима добијања и примени традиционалних материјала у грађевинарству. Упознавање са облицима корозије и система заштите разних традиционалних грађевинских материјала. Еколошки аспекти традиционалних грађевинских материјала и могућност
рециклирања истих. Енергетска ефикасност и хуманост боравка у објектима грађеним традиционалним материјалима.

Исход предмета

Стицање знања из области традиционалних грађевинских материјала. Оспособљавање за теоретски и практичан рад, пројектовање и примену тих материјала у средини која их окружује, са посебним освртом на заштиту човекове околине, енергетску ефикасност и одрживи развој.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Физичко механичке карактеристике, термо техничке карактеристике, дифузија водене паре, звучно изолационе карактеристике, противпожарне карактеристике, корозија материјала.
2. недеља
Традиционални материјали – технологија обраде и производње: непечена глина, печена глина, камен, дрво, трска, слама, поздер, кречно-гипсани бетони, кречногипсани малтери.
3. недеља
Традиционална везива – технологија производнје и примене: гипс, креч, хидраулични креч, пуцолански материјали, цемент.
4. недеља
Објекти грађени са непеченом глином у облику набоја и черпића. Хемијско активирање непечене глине. Бондрук систем. Заштита од влаге и глодара..
5. недеља
Објекти грађени са печеном глином. Елементи за грађење од печене глине.
6. недеља
Објекти грађени од дрвета. Дрвене конструкције са испуном од природних материјала. Заштита дрвета од пожара и корозије.
7. недеља
Објекти грађени од трске. Зидови од трске са заштитним и завршним обрадама. Трска за покривање кровова са заштитом од пожара.
8. недеља
Примена сламе за изградњу објеката. Зидови од сламе са завршним обрадама и заштитним обрадама против пожара и против глодара.
9. недеља
Поздер кречно-гипсани бетони, камени и пуцолански кречно-гипсани бетони.
10. недеља
Елементи за грађење зидова и међуспратних плоча од традиционалних кречно-гипсаних бетона.
11. недеља
Примена традиционалних материјала у модерној изградњи.
12. недеља
Утицај примене традиционалних материјала на човекову околину и одрживи развој.
13. недеља
Површинска обрада унутрашњих и спољних површина објеката од традиционалних материјала. Трајност и одржавање објеката од традиционалних материјала.
14. недеља
Могућности побољшања карактеристика традиционалних материјала, комбиновањем са модерним материјалима.
15. недеља
Примери изграђених објеката од традиционалних матријала – теренски обилазак изграђених објеката са традиционалним материјалима.

Практична настава

Семинарски рад са графичким приказима и рачунским контролама. Прати ток теоријске наставе.

Литература

  1. Б.Скендеровић, М.Кекановић Грађевински материјали-структура-особинетехнологија-корозија, АГМ књига Београд, 2011.
  2. М.М.Ристић, С.М.Ћирковић, В.Р.Кораћ: Опеке српских средњевековних манастира, САНУ, Београд, 1989.

Методе извођења наставе

Tеоријска анализа, израда узорака, лабораторијска испитивања и мерења.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Присуство предавањима
5
Присуство вежбама
5
Семинарски
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит – одбрана семинарског рада
20
Усмени испит
50
Scroll to Top