”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Теорија танкозидних носача

Теорија танкозидних носача

Предавања: Проф. Александар Д. Прокић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема

Циљ предмета

Савремени развој конструкција у грађевинарству креће се у правцу примене све лакших и тањих елемената, што је последица употребе материјала веома високих чврстоћа. Прорачун конструкција са танким зидовима, чија је једна димензија мала у односу на остале две, може се спровести применом теорије која се зове Теорија танкозидних носача. Циљ овог курса је упознавање студената докторских студија с основним теоријским претпоставкама ове теорије и применом танкозидних носача у савременим грађевинским конструкцијама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Saint-Venant-ova торзија штапова пуног попречног пресека
 • Saint-Venant-ova торзија танкозидних штапова отвореног попречног пресека
 • Теорија танкозидних штапова отвореног попречног пресека
 • Saint-Venant-ova торзија штапова затвореног попречног пресека – једноћелијски пресеци
 • Saint-Venant-ova торзија штапова затвореног попречног пресека – вишећелијски пресеци
 • Теорија танкозидних штапова затвореног попречног пресека
 • Матрична анлиза танкозиних конструкција
 • Примена танкозидних носача

Практична настава

Прати ток теоријске наставе.

Литература

 1. А. Прокић, Матрична анализа конструкција. Грађевински факултет Суботица и Часопис изградња, 1999.
 2. C. F. Kollbrunner, N. Hajdin, Dünnwandige Stäbе. Band 1. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975.
 3. N. W. Мurray, Introduction to the theory of thin-walled structures. Oxford University, New York, 1984.

Методе извођења наставе

Менторски облик наставе остварује се кроз предавања и консултација током израде семинарског рада кандидата.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 7
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 5

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top