”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Технологија бетона

Технологија бетона

Предавања и вежбе: Проф. Милан Д. Кекановић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Грађевински материјали 1

Циљ предмета

Упознавање са теоријом хемизма и развоја чврстоће и понашања при деловању оптерећења, старењу и
утицају хемијске агресије и других облика “напада“ на бетон. Циљ овог предмета је да се студенти
детаљно упознају са бетоном и технологијом његове производње, јер коначно, грађевински инжењер је
и одговорни технолог за производњу бетона.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева и оспособљавање будућих грађевинских инжењера да буду добри
технолози за производњу бетона и бетонских конструкција.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводна разматрања, агрегати за бетон, вода, адитиви, својства свежег бетона.
2. недеља
Технологија производње цемента, процеси хидратације цемента, корозија цементног камена.
3. недеља
Физичко-механичка својства очврског бетона, реолошка својства очврслог бетона.
4. недеља
Трајност бетона и бетонских конструкција, испитивање бетона методама без разарања.
5. недеља
Одређивање састава бетона, израда бетона.
6. недеља
Оплате, армирачки радови.
7. недеља
Бетонирање модела бетонске конструкције (теренске вежбе).
8. недеља
Специјалне врсте бетона. Колоквијум 1.
9. недеља
Транспорт свежег бетона, уграђивање бетона, испитивање и конструкција радног диjаграма (σ-ε).
10. недеља
Поступци извођења уобичајених конструкција.
11. недеља
Специјални поступци бетонирања, производња бетонске галантерије, нега бетона.
12. недеља
Испитивање модела бетонске конструкције (теренске вежбе).
13. недеља
Убрзано очвршћавање бетона, посебне врсте бетона.
14. недеља
Пројекат бетона.
15. недеља
Контрола квалитета. Колоквијум 2.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Б.Скендеровић, М.Кекановић: Грађевински материјали-структура-особине-технологија-корозија,
    АГМ књига Београд, 2011
  2. М. Мурављов: Технологија бетона, Грађевинска књига, Београд,1991
  3. В. Украинчек: Бетон, Структура, својства, технологија; Алцор, Загреб, 1991
  4. A. M. Neville: Properties of concrete, Pitman Publishing London, Građ. knjiga. Beograd, 1976.
  5. М. Мурављов: Грађевински материјали, Грађевинска Књига, Београд, 2000.
  6. B. György, B. L. György: Betonszerkezetek tartóssága, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008.
  7. Друга расположива литература и Интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторију и на терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Семинар
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Scroll to Top