”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Техничка регулатива и изградња објеката

Техничка регулатива и изградња објеката

Предавања и вежбе: Проф. Мартина Пурчар Војнић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања о законским прописима, подзаконским актима и стандардима који регулишу процес изградње грађевинских објеката.

Исход предмета

Разумевање односа учесника у изградњи и оспособљавање за учешће и управљање у процесу изградње објеката у сладу са законском регулативом.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Дефиниције и објашњења. Изградња објеката и учесници у изградњи. Однос учесника у изградњи.
2. недеља
Закони и други правни прописи у грађевинарству. Закон о планирању и изградњи. Подзаконска акта.Закон о стандардизацији.
3. недеља
Урбанистичка и инвестиционо техничка документација. Управно одлучивање у области грађења. Грађевинско земљиште.
4. недеља
Општи услови. Услови за пројектовање објеката. Заштита животне средине и градитељског наслеђа. Генерални пројекат. Идејно решење. Студија оправданости.
5. недеља
Технички услови, стандарди и нормативи за пројектовање конструкција и конструктивних материјала. Основи за пројектовање елемената грађевинских конструкција.
6. недеља
I колоквијум.
7. недеља
Пројекат конструкције. Идејни пројекат. Главни пројекат. Извођачки пројекат. Пројекат изведеног стања.
8. недеља
Израда техничке документације. Стручна контрола. Техничка контрола. Архивирање техничке документације.
9. недеља
Градилишна документација. Грађење објеката. Општи услови за извођење.
10. недеља
Извођење и квалитет радова. Стручни надзор. Контрола при извођењу. Учесници у контроли.
11. недеља
Квалитет материјала, рада и испитивање. Оцена квалитета конструктивних и грађевинско занатских радова.
12. недеља
Безбедност на раду и заштита здравља.
13. недеља
Уговорна документација.“FIDIC“ прописи.
14. недеља
Технички преглед објеката. Употребна дозвола.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Ивковић, Б., Поповић, Ж., Управљање пројектима у грађевинарству, Наука, Београд, 1994;
  2. Крстић. Г., Законска регулатива у градитељству, Изградња, Београд, 2004;
  3. Мандић, К., Франгер, А. , Систем стандарда за грађевински менаџмент , тендерска и уговорна документација, Грађевинска књига, Београд;
  4. Закон о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС бр.72/2009;
  5. Закон о изменама и допуна Закона о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС 24/2011;
  6. „FIDIC“ прописи, FIDIC, 1994;
  7. Друга расположива литература и интернет

Методе извођења наставе

Теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
25
Scroll to Top