”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стручна пракса из катастра

Стручна пракса из катастра

Практична настава: Проф. Милан Н. Трифковић
Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Испуњене предиспитне обавезе из предмета Геодетски планови, Уређење земљишне територије и Катастар непокретности.

Циљ предмета

После завршеног курса студент треба у потпуности да стекне опште знање и способност радова на одржавању катастра непокретности.

Исход предмета

Студент ће бити припремљен за самостални и за тимски рад, да буде у могућности да успешно реализује пројекат одржавања катастра уз поштовање стручних начела геодетске струке у области уређења земљишне територије.

Садржај предмета

Теоријска настава

Потребна знања се стичу у предметима: Геодетски планови, Уређење земљишне територије и Катастар непокретности.

Практична настава:

Подразумева да се студент у оквиру праксе упозна са системом функционисања обраде предмета у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова и подземних објеката, као и системом архивирања предмета. Такође обухвата упознавање са правном основом за израду Пројекта препарцелације и са пројектом обележавања на задатом подручју. (Закон о премеру и катастру, Закон о планирању и изградњи, План генералне регулације и други акти о уређењу простора).
План препарцелације са дефинисањем границе препарцелације. Формирање нове парцеле са линијама разграничења суседних парцела и аналогно геодетским елементима. Рачунање координата нових међних тачака и дефинисање нових међних линија. Рачунање површина ново насталих парцела. Образложење предложеног решења у складу са урбанистичким параметрима. Обрада података, провођење промена препарцелације, графички прилози и формирање Пројекта.

Стручна пракса се изводи у оквиру Катастарске Општине и у договору са начелницима катастара. Стручном праксом руководи одговорни наставник и сарадници

Литература

  1. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs
  2. Закони прописи и нормативи у области планирања и изградње http://www.mgsi.gov.rs/

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Други облици наставе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност студента
20
Технички извештаj
70
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
10
Scroll to Top