”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Стручна пракса из инжењерске геодезије

Стручна пракса из инжењерске геодезије

Практична настава: Проф. Вукан Огризовић
Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положени колоквијуми из предмета Инжењерска геодезија 1 и 2

Циљ предмета

Увођење студената у извођење теренских геодетских радова у различитим инжењерско-техничким областима.

Исход предмета

Студенти у оквиру практичне наставе примењују стечена знања на конкретним задацима и пролазе све фазе радова за израду елабората: теренска мерења, трансфер података из инструмента, оцену тачности мерења, изравнање и израду елабората.

Садржај предмета

Теоријска настава

Нема. (Теоријске основе се слушају у предметима Геодетска метрологија, Геодетске мреже, Инжењерска геодезија 1 и 2)

Практична настава: Вежбе

 • Мерење елементарних величина у геодетској мрежи.
 • Повезивање објекта и геодетске мреже.
 • Аналитичка разрада геометрије објекта.
 • Прорачун тачности обележавања елементарних величина.
 • Рачунање елемената за обележавање елементарних величина.
 • Обележавање елементарних величина.
 • Фиксирање обележених геометријских елемената објекта.
 • Контролна мерења за контролу геометрије објекта.
 • Геодетска мерења за потребе геодетског осматрања објеката и тла.
 • Рекогносцирање и дешифрација фотограметријских снимака.

Литература

 1. С. Ашанин, Инжењерска геодезија 1, Агео д.о.о, Београд, 2003.
 2. С. Ашанин и др., Збирка одабраних задатака из Инжењерске геодезије, Геокарта, Београд, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Други облици наставе: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Одбрана елабората
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top